BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut gimnazjum

Akt prawny regulujący funkcjonowanie gimnazjum

STATUT SAMORZĄDOWEGO GIMNAZJUM PUBLICZNEGO

w Zespole Szkół nr 1 w Piszu


ROZDZIAŁ I -Postanowienia ogólne


§ 1


Samorządowe Gimnazjum Publiczne z siedzibą w Piszu przy ul. Młodzieżowej 26, zwane dalej "gimnazjum", jest szkołą publiczną.

§ 2


Organem prowadzącym gimnazjum jest Rada Powiatu Piskiego. Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

§ 3


Gimnazjum działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r, Nr 67, poz.329 z póz. zm.), uchwały Rady Powiatu Nr

§ 4


Gimnazjum wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu.

§ 5


Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata.
Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie 6-1etniej szkoły podstawowej.

§ 6


 1. Gimnazjum posiada nazwę "Samorządowe Gimnazjum Publiczne Zespół Szkół Nr 1".
 2. Gimnazjum może posiadać własne imię, sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.


ROZDZIAŁ II-Cele i zadania gimnazjum


§ 7


Celem gimnazjum jest:

 1. kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych i życia we współczesnym świecie,
 2. zapewnienie niezbędnych warunków rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego,
 3. rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
 4. kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych, o kulturze i o środowisku naturalnym.


§ 8


Gimnazjum organizuje naukę religii oraz zajęcia o tematyce etyczno-moralnej w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.

§ 9


Gimnazjum umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 2. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 3. realizuje podstawy programowe ustalone dla gimnazjum.
 4. zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną.


ROZDZIAŁ III -Organy gimnazjum i ich kompetencje


§ 10


 1. 0rganami gimnazjum są:

  • dyrektor
  • rada pedagogiczna
  • samorząd uczniowski
  • rada rodziców
  • rada gimnazjum, jeżeli została utworzona


 2. Rada Pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada gimnazjum i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym statutem.


§ 11


Dyrektorem gimnazjum jest dyrektor Zespołu Szkół nr 1.

§ 12


Dyrektor kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w gimnazjum nauczycieli.
Do zadań dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą,
 2. organizowanie całości pracy dydaktycznej,
 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów,
 5. realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady gimnazjum podjętych w ramach ich kompetencji,
 6. dysponowanie środkami finansowymi gimnazjum i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 7. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli,
 8. przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom,
 9. występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady gimnazjum oraz organizacji związkowych,
 10. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.


§ 13


Dyrektor prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów oraz sprawuje kontrolę jego realizacji.

§ 14


Dyrektor ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.0 wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.

§ 15


Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady gimnazjum, może wyrazić zgodę na działalność w szkole stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 16


W wykonywaniu swych zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą gimnazjum, rodzicami i samorządem szkolnym.

§ 17


 1. W gimnazjum może być utworzone stanowisko wicedyrektora.

 2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne, dodatkowe stanowiska kierownicze. Zakres obowiązków osób pełniących funkcję kierownicze ustala dyrektor.


§ 18


Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 19


Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Przewodniczącym rady jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania, oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.

§ 20


 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

  • zatwierdzanie planu pracy szkoły,
  • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  • podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu projektów przez radę szkoły,
  • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • zatwierdzenie kryteriów oceny zachowania uczniów,
  • opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
  • opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.


 2. Rada pedagogiczna opiniuje:

  • roczną organizację pracy gimnazjum-tygodniowy plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  • projekt planu finansowego- w szczególności propozycję dotyczące uzupełnienia pomocy dydaktycznych gimnazjum, poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli,
  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
  • propozycję dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.


 3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu gimnazjum lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie gimnazjum. W przypadku braku rady gimnazjum ,statut uchwala rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców.

 4. Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum nie rzadziej niż dwa razy do roku.

 5. W przypadku niepowołania rady gimnazjum jej kompetencje przejmuje rada pedagogiczna z wyłączeniem § 23 ust.1 pkt.6.

 6. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.

 7. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności stanowiący załącznik do niniejszego statutu.


§ 21


 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Organy samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.

 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

 3. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi ,radzie pedagogicznej, radzie gimnazjum, wnioski i opinie w sprawach dotyczących gimnazjum, a w szczególności dotyczące praw i obowiązków ucznia.

 4. Uczniowie mają prawo do wyboru w porozumieniu z dyrektorem nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego, a w porozumieniu z opiekunem do redagowania i wydawania gazety szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.


§ 22


 1. Rada rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców uczniów wspiera działalność statutową, gimnazjum.

 2. Do kompetencji rady rodziców należy:

  • występowanie do dyrektora, rady pedagogicznej i rady gimnazjum z wnioskami i sprawami dotyczącymi gimnazjum,
  • inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla gimnazjum,
  • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców,
   prowadzenie działalności celem pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczenie ich na potrzeby gimnazjum.
  • Środki, o których mowa w pkt.3,są przechowywane na wydzielonym rachunku bankowym. Zasady ich wydatkowania określa regulamin rady rodziców.
  • W przypadku niepowołania rady gimnazjum rada rodziców opiniuje szkolny zestaw programów nauczania.
  • Opiniuje program wychowawczy szkoły.


 3. Zasady tworzenia i pracy rady rodziców oraz jej regulamin uchwala zebranie przedstawicieli rodziców wszystkich klas.


§ 23


 1. Rada gimnazjum uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw gimnazjum, a w szczególności:

  • uchwala statut gimnazjum i jego zmiany
  • inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do ulepszenia i poprawy warunków nauki i pracy gimnazjum,
  • opiniuje plan pracy gimnazjum, projekt y innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  • opiniuje plan finansowy gimnazjum i przedstawia wnioski,
  • ocenia sytuację oraz stan gimnazjum, występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego, Wojewódzkiej Rady Oświatowej w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
  • opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczy szkoły,
  • może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.


 2. Czas trwania kadencji, zasady wyboru i pracy rady gimnazjum określa jej regulamin stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

 3. Rada gimnazjum składa się w równych liczbach z przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów. Powstanie rady gimnazjum pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród wymienionych podmiotów.

 4. Wszelkie sprawy nie należące do kompetencji innych organów szkoły rozstrzyga rada gimnazjum.


ROZDZIAŁ IV -Organizacja gimnazjum


§ 24


 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania.

 2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych.

 3. Arkusz organizacji, o którym mowa w ust.2 ,dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do 30 kwietnia każdego roku.


§ 25


Szczegółowe zasady i kryteria oceniania zawarte są w szkolnym Systemie Oceniania stanowiącym załącznik do niniejszego statutu.

§ 26


 1. Dyrektor szkoły na podstawie. zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych-obowiązkowych, nadobowiązkowych i fakultatywnych, w tym wynikających z potrzeby wprowadzania eksperymentów i innowacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 2. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.

 3. Zajęcia z języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego odbywają się z podziałem na grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Kalendarz każdego roku szkolnego określają odrębne przepisy.


§ 27


 1. Podstawową formą pracy gimnazjum jest system klasowo-lekcyjny.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 3. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 20 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.


§ 28


 1. Dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, której zadaniem jest dokonanie naboru do klasy I gimnazjum oraz podział nowo przyjętych uczniów na oddziały.

 2. Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor na podstawie odrębnych przepisów.


§ 29


 1. Gimnazjum w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne oraz wprowadza przedmioty nadobowiązkowe.

 2. Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami rozwojowymi mogą być organizowane zajęcia terapeutyczne ,wyrównawcze i korekcyjne.

 3. Uczniowie wymienieni w pkt.2 mogą być kierowani do placówek specjalistycznych organizujących zajęcia terapeutyczne, wyrównawcze i korekcyjne.

 4. Dla uczniów z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku zasady udzielania opieki i pomocy z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów określane są indywidualnie dla każdego ucznia.


§ 30


Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

§ 31


 1. W gimnazjum funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. Jest ona interdyscyplinarną pracownią szkolną, posiada czytelnię umożliwiającą prowadzenie zajęć z grupą uczniów. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele i rodzice.

 2. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 3. Szczegółowe zadania biblioteki określa osobny regulamin stanowiący załącznik do niniejszego statutu.


§ 32


W szkole może funkcjonować świetlica i stołówka szkolna. Zasady korzystania ze świetlicy i stołówki ustala dyrektor w porozumieniu z radą gimnazjum.

§ 33


 1. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie gimnazjum pełnione są dyżury nauczycielskie.

 2. Podczas zajęć poza terenem gimnazjum i na czas trwania wycieczek nauczyciele-organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.

 3. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.


§ 34


 1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanemu wychowawcą.

 2. Funkcję wychowawcy dyrektor powierza nauczycielowi, który -jeśli nie zajdą szczególne okoliczności-prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.

 3. Rodzice uczniów każdego oddział~ ,mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem, powinien być podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału. Dyrektor jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 30 dni od otrzymania wniosku.


ROZDZIAŁ V –Uczniowie


§ 35


 1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie ,którzy ukończyli szkołę podstawową.

 2. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu pinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektor może:

  • zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza gimnazjum,
  • odroczyć obowiązek szkolny ze względu na długotrwałą chorobę.


§ 36


Uczeń ma prawo do:

 • zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej,
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
 • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
 • sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze szkolnym systemem oceniania,
 • powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
 • rozwijania swoich zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii,
 • uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w przypadku trudności w nauce, na zasadach określonych w regulaminie szkoły,
 • korzystania z pomieszczeń gimnazjalnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki, na zasadach określonych w regulaminie szkoły,
 • korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami,
 • korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,
 • uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie gimnazjum,
 • wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się VI organizacjach działających na terenie szkoły,
 • prawo odwołania się od oceny zachowania w sytuacjach i na zasadach określonych w szkolnym systemie oceniania.


§ 37


Uczeń ma obowiązek:

 • uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, życiu gimnazjum, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,
 • godnie reprezentować szkołę,
 • starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
 • odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników gimnazjum,
 • dbać o kulturę słowa w gimnazjum i poza nim,
 • chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
 • dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych. Za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice.


§ 38


Uczniowie wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania mogą otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki. Decyzje podejmuje dyrektor na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 39


 1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:

  • pochwałę na forum klasy,
  • pochwałę na forum szkoły,
  • list pochwalny skierowany do rodziców,
  • nagrodę rzeczową.
   Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych.


 2. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary:

  • naganę na forum klasy,
  • naganę na forum szkoły,
  • pisemne powiadomienie rodziców,
  • przeniesienie do oddziału równoległego.

  • 0 przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów)ucznia.

  • Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 roku życia.

  • Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być na wniosek dyrektora szkoły przeniesiony przez kuratora oświaty do innego gimnazjum.

  • Wniosek dyrektora, o którym mowa w ust.2, następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.


§ 40


Szczegółowy katalog praw i obowiązków ucznia oraz zasady przyznawania wyróżnień i stosowania kar określa regulamin szkoły.

ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum


§ 41


 1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy.

 3. W gimnazjum za zgodą organu prowadzącego dyrektor może zatrudnić pedagoga szkolnego.


§ 42


 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:

  • realizowanie obowiązującego w gimnazjum programu nauczania oraz programu wychowawczego szkoły,
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
  • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów,
  • eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
  • czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał,
  • współpraca z rodzicami.


§ 43


 1. Nauczyciele przedmiotów danego przedmiotu lub nauczyciele grupy tworzą zespoły przedmiotowe. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określa rada pedagogiczna na posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu.

 3. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:

  • wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
  • opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć,
  • opiniowanie programów autorskich ,innowacyjnych i eksperymentalnych,
  • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
  • współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.


§ 44


 1. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

  • otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów,
  • utrzymanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów,
  • planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół,
  • współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań wychowawczych,
  • współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym,
  • kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków, w szczególności w zakresie regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne,
  • otaczanie opieką dzieci specjalnej troski,
  • pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy,
  • dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie sprawozdania z postępów dydaktyczno-wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej,
  • systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej,


 2. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.


§ 45


Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności:

 • gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki, dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,
 • gromadzi czasopisma popularnonaukowe, pedagogiczne, środki audiowizualne (slajdy, taśmy wideo, płyty, taśmy magnetofonowe),
 • udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń do pracowni przedmiotowych,
 • rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i z indywidualnymi zainteresowaniami,
 • udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informacje o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych,
 • udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej,
 • przeprowadza analizy stanu czytelnictwa,
 • opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli, wychowawców i zespołów samokształceniowych,
 • systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem,
 • dokonuje selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację,
 • współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły.


ROZDZIAŁ VII -Rodzice (opiekunowie)


§ 46


Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy:

 1. zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

 2. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.


§ 47


 1. Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami gimnazjum.
  W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:

  • kontaktów z wychowawcą. klasy i nauczycielami,
  • dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
  • występowanie z inicjatywami wzbogacającymi życie gimnazjum,
  • wyrażania opinii dotyczących pracy gimnazjum i poszczególnych nauczycieli dyrektorowi oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pośrednictwem swych reprezentantów.


 2. Do obowiązków rodziców należy:

  • wspieranie procesu nauczania i wychowania,
  • systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
  • udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej gimnazjum.


ROZDZIAŁ VIII -Postanowienia końcowe


§ 48


Gimnazjum jest jednostką organizacyjną samorządu finansowaną z budżetu samorządu powiatowego. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 49


 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Tablice i stemple zawierają nazwę, numer porządkowy i siedzibę gimnazjum.


§ 50


Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 51


Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów i nauczycieli.

§ 52


Statut Samorządowego Gimnazjum Publicznego jest integralną częścią Statutu zespołu Szkół Nr 1.

§ 53


Zmiany w Statucie będą dokonywane w formie aneksu.


Aneks nr 1do Statutu Samorządowego Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół nr 1


uchwalonym w dniu 30 sierpnia 2001r.


Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2001r w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkól oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych(Dz.U. 2001/97/1054) z późn.zm. oraz rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.2001/61/624 z póź.zm.)

W statucie Samorządowego Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół nr 1 w Piszu uchwalonym w dniu 30 sierpnia 2001r przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu wprowadza się następujące zmiany:

§35 otrzymuje brzmienie:


§35.


 1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie , którzy ukończyli szkołę podstawową.

 2. O przyjęciu do klasy pierwszej gimnazjum decydują:

  • suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wg wartości

   • celujący - 4 punkty
   • bardzo dobry - 3 punkty
   • dobry - 2 punkty
   • dostateczny - 1 punkt


  • liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu kompetencji , przeprowadzonego przez OKE w ostatniej klasie szkoły podstawowej,
  • dodatkowe punkty ( max. 5 punktów) przyznane za szczególne osiągnięcia konkursy, turnieje,zawody sportowe itp.


 3. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego ) przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów ,o których mowa w ust.2.

 4. Do przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.

 5. Na wniosek rodziców i po zasięgu opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej dyrektor może:

  • zezwolić uczniowi na spełnianie obowiązku szkolnego poza gimnazjum,
  • odroczyć obowiązek szkolny ze względu na długotrwałą chorobę

Zmiana została uchwalona przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół nr 1
na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2002r (Uchwała Nr VIII/15/2001/02).
Data powstania: środa, 3 wrz 2003 08:10
Data opublikowania: sobota, 6 wrz 2003 23:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 maj 2010 12:13
Opublikował(a): Iwona Poznańska
Zaakceptował(a): Małgorzata Oświęcimko
Artykuł był czytany: 3955 razy