BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze

Nowa strona 1

 

 

 

 

                      POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PISZU

                              UL. CZERNIEWSKIEGO 6

                                          12-200 PISZ

 

                           OGŁASZA NABÓR

 

     NA  STANOWISKO :

                                   REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH – KASJER

 

 

I.             Wymagania niezbędne :

·        wykształcenie : min. średnie

·        posiadanie obywatelstwa  polskiego

·        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych .

·        dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku

·        niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie

·        nieposzlakowana opinia

 

II.            Wymagania dodatkowe :

 • doświadczenie w  pracy
 •  znajomość ustawy o pracownikach samorządowych
 •  znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy  o finansach publicznych
 • znajomość ustawy – prawo zamówień publicznych 
 •  obsługa  programów  komputerowych :  Exel, Word
 •  umiejętność prowadzenia ewidencji pism   
 • komunikatywność , kreatywność i umiejętność współpracy w grupie

 

III.           Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 • wykonywanie zadań  referenta  ds. administracyjnych 
 • wykonywanie zadań kasjera  

 

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV /życiorys/,
 • kserokopie  dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach  i umiejętnościach,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

V. Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty, o których mowa w pkt IV ogłoszenia należy składać w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg  w Piszu, ul. Czerniewskiego 6,  w dni robocze  w godzinach od 7ºº do15ºº w nieprzekraczalnym terminie do 21 listopada 2008 roku  Dokumenty te nadane mogą być przesyłką listową (poleconą) na adres Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu , nadaną nie później niż  w ostatnim dniu wyznaczonym na składanie dokumentów lub osobiście z dopiskiem na kopercie:
 "Konkurs na stanowisko  referenta ds. administracyjnych -kasjer „

Dokumenty, które wpłyną do Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane .

Informacja o wynikach  naboru  będzie umieszczana na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.powiat.pisz.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego  Zarządu  Dróg  w Piszu .

 

 

 

 

                                                                                        DYREKTOR  PZD w PISZU

                                                                                       

                                                                                        mgr inż. Leszek Skolimowski

 

 

 

Data powstania: środa, 5 lis 2008 07:56
Data opublikowania: środa, 5 lis 2008 08:00
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 lis 2008 07:54
Opublikował(a): Leszek Skolimowski
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1477 razy