BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OSW.340-4/07
Łupki, 2007-10-10


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OSW.340-4/07. Nazwa zadania: Zakup i dostawa węgla kamiennego opałowego

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Węglozbyt Sp. z o.o.
ul. Polna 3
11-100, Lidzbark Warmiński

Uzasadnienie wyboru: oferta firmy Węglozbyt Sp. z o.o. z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim uzyskała najwyższą liczbę punktów. Spełniła kryterium oceny ofert. Oferta kompletna.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-10-18.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.
Węglozbyt Sp. z o.o.
ul. Polna 3
11-100 Lidzbark Warmiński
Liczba punktów w kryterium cena: 100

2.
PTSB Transbud Ełk Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 1
19-300 Ełk
Liczba punktów w kryterium cena: 87.743

3.
PHU Kazimierz Florczyk
ul. Polna 16
18-500 Kolno
Liczba punktów w kryterium cena: 96.33


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.


3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

____________________________________
Ewa Ryzińska

Data powstania: środa, 10 paź 2007 13:11
Data opublikowania: środa, 10 paź 2007 13:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sie 2018 11:34
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 30361 razy