BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Nowa strona 1

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z przeliczeniem współrzędnych osnowy szczegółowej poziomej III kl. oraz osnowy pomiarowej z układu 1965 do układu 2000 dla obszaru miast i gmin Orzysz i Ruciane Nida.
Numer ogłoszenia: 182667 - 2007; data zamieszczenia: 03.10.2007
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 160339 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Piszu, pl. Daszyńskiego, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4233505, fax 087 4233505.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest usługa związana
z przeliczeniem współrzędnych osnowy szczegółowej poziomej III kl. oraz osnowy pomiarowej z układu 1965 do układu 2000 dla obszaru miast i gmin Orzysz i Ruciane Nida..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z przeliczeniem współrzędnych osnowy szczegółowej poziomej III kl. oraz osnowy pomiarowej z układu 1965 do układu 2000 dla obszaru miast i gmin Orzysz i Ruciane Nida. - Ilość punktów osnowy szczegółowej III kl. ok. 2.000szt. - Ilość punktów osnowy pomiarowej ok. 12.000szt. - Założenie bazy Bank Osnów w programie Bank Osnów dla Windows (współrzędne w układzie 1965 i 2000) z podpięciem opisów topograficznych na ok. 2.000 punktów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.00.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 30900 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.10.2007.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum Północno-Wschodnia Grupa Geodezyjna Lider Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GOKART ŁOMŻYŃSKI M. Brzostowski J. Nowacki s.c., ul. Sadowa 8, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 30.900zł
  • Oferta z najniższą ceną: 30.900zł / oferta z najwyższą ceną: 61.000zł.
  • Waluta: PLN.

 

STAROSTA PISKI

/-/ Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 3 paź 2007 13:37
Data opublikowania: środa, 3 paź 2007 13:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 paź 2007 08:26
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 1747 razy