BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

OSW.340-3/07
Łupki, 2007-09-19


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OSW.340-3/07. Nazwa zadania: Remont dachu na budynku szkoły

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Łupki 15
12-200 Pisz
..............................
..............................
Od godz. 07:00 do godz. 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.powiat.pisz.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie Zamawiającego na pisemny wniosek.
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach
Łupki 15
12-200 Pisz
pokój nr 4.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień:
45000000-7
45261400-8
45111100-9
45261310-0


Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot Remont dachu
Dodatkowe przedmioty
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
.

VI. Termin wykonania zamówienia:
15.12.2007 r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie przyjętych kryteriów

najniższa cena ofertowa
X 100 pkt.
cena oferty badanej


VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena za wykonanie zamówienia 100%X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2007-10-09 do godz. 14:30
w siedzibie zamawiającego Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Łupki 15
12-200 Pisz
Pokój nr 4

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-10-09, o godz. 14:40
w siedzibie zamawiającego Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Łupki 15
12-200 Pisz
Pokój nr 4


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-11-07

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje
..............................

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
..............................
Zamawiający nie przewiduje

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 171105-2007 data ogłoszenia w BZP – 19/09/2007

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 wrz 2007 14:48
Data opublikowania: środa, 19 wrz 2007 14:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sie 2018 11:34
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 30579 razy