BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE

w Zespole Szkół Nr 1 w Piszu. Ogłoszenie drugie na remont zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej i auli szkolnej
Ogłoszenie wysłano do BZP na portal UZP nr 150196-2007 dnia 25.08.2007

Pisz, dnia 25.08. 2007 r.


OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Ogłosznie wysłano do BZP na portal UZP nr 129111-2007 dnia 25.08.2007 r.

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół nr 1 w Piszu
ADRES: 12-200 Pisz, Młodzieżowa 26
TELEFON (0-87) 424-17-19 FAX (0-87) 423-21-43
e-mail: lo2pisz@neostrada.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone będzie zgodnie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Według wspólnego słownika zamówień publicznych – CPV:
45214220-8
- remont zaplecza socjalnego sali gimnastycznej
- remont posadzki w auli szkolnej
Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac znajduje się w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz kosztorysie inwestorskim.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać u p. Teresy Fiertek – kierownika administarcyjno - gospodarczego w Zespole Szkół nr 1 w Piszu (sekretariat) oraz na stronie internetowej – www.zs1.pisz.pl
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wspólnych.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7. Termin realizacji zamówienia: licząc od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2007 r.
8. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w części V ust.1 wpkt.1 i2.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w części V ust.1 pkt.3,4,6.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w części V ust.1 pkt. 5.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ust.1 i 2 –Prawo zamówień publicznych. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w części V ust.1 pkt.1. Ocena spełnienia w/w dokonana zostanie zgodnie z formularzem spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2. ustawy – Prawo zamówień publicznych [ zawarte jest na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik ust.2 do niniejszej SIWZ].
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
3) Wykaz pracowników z kwalifikacjami gwarantującymi wykonanie zamówienia. Wykonawca musi wykazać, iż posiada zespół zdolny do wykonania zamówienia, to jest załączyć listę osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z potwierdzonymi za zgodność kopiami ich uprawnień dla funkcji, którą mają pełnić. Szczegółowy wykaz sporządzony zostanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
4) Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zlecenia. Szczegółowy wykaz sporządzony zostanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
5) Wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) Wykaz prac o podobnym charakterze z przedmiotem zamówienia zrealizowanym w okresie pięciu lat. Wykonawca musi wykazać w formie załącznika nr 5 do SIWZ, potwierdzonego referencjami uprzednich zamawiających, że w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował zamówienia odpowiadające zakresowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę robót, do których nie zostaną załączone dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
7) Akceptacja umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
2. W przypadku konsorcjum, każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt.1), 2). W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum składa jeden wspólny dokument. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia (art.366 Kodeksu cywilnego).
9. Kryteria oceny oferty: - cena za wykonanie zamówienia – 100%
10. Oferty należy składać do 14 września 2007 r. do godz. 1000 w Zespole Szkół nr 1 w Piszu ul. Młodzieżowa 26.
11. Otwarcie ofert nastąpi 14 września 2007 r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego.
12. Termin związania ofertą – 30 dni .
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Piszu
mgr Małgorzata Oświęcimko
Pliki do pobrania:
Data powstania: sobota, 25 sie 2007 09:21
Data opublikowania: sobota, 25 sie 2007 09:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 lip 2008 17:43
Opublikował(a): Teresa Fiertek
Zaakceptował(a): Małgorzata Oświęcimko
Artykuł był czytany: 2511 razy