BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert


OSW.340-2/07
Łupki, 2007-08-20


OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OSW.340-2/07. Nazwa zadania: ZAKUP SAMOCHÓDU 9 OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM 1 OSOBY NA WÓZKU INWALIDZKIM - fabrycznie nowy/ROK PRODUKCJI 2007

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zimny
ul. Wojska Polskiego 102
97-300 Piotrków Trybunalski


Uzasadnienie wyboru: W zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert, oferta otrzymała 100 punktów. Oferta była kompletna.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-08-27.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


Lp.: 1.
Nazwa wykonawcy: Nazaruk Service Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Abramowicka 45
20-442 Lublin
Liczba pkt. w kryterium cena: 96.08
Liczba pkt. w kryterium (nazwa): 0
Łączna punktacja oferty: 96.08

Lp.: 2.

Nazwa wykonawcy: Zimny
Adres Wykonawcy: ul. Wojska Polskiego 102
97-300 Piotrków Trybunalski
Liczba pkt. w kryterium cena: 100
Liczba pkt. w kryterium (nazwa): 0
Łączna punktacja oferty: 100

Lp.: 3.

Nazwa wykonawcy: Auto Idea Sp. z o.o.
Oddział w Olsztynie
Autoryzowany Dealer
Mercedes - Benz
Adres Wykonawcy: ul. Towarowa 11
10-416 Olsztyn
Liczba pkt. w kryterium cena: 82.99
Liczba pkt. w kryterium (nazwa): 0
Łączna punktacja oferty: 82.99


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia


Data powstania: poniedziałek, 20 sie 2007 14:07
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sie 2007 14:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sie 2018 11:33
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 30076 razy