BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.7001/2-4/2007 Trzeci przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego 21c.
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 14.08.2007 r.

     

Ogłoszenie G.7001/2-4/2007

     

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

I. Położenie nieruchomości miasto Biała Piska – ul. Sikorskiego 21c
    Numer księgi wieczystej 33570
    Numer działki 273/17
    Powierzchnia nieruchomości 0,1027 ha
     
1. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 17 o pow. użytkowej 80,30 m2 usytuowany na II piętrze budynku mieszkalnego. Udział w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 74/1000,
   cena nieruchomości 27.406,00 zł

   wadium

  2.700,00 zł
     
1. Przetarg rozpocznie się w dniu 17.09.2007 r. o godzinie 930 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy Pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16 i będzie prowadzony sukcesywnie według kolejności wykazanych nieruchomości w niniejszym ogłoszeniu.
2. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 10.09.2007 r. na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
3. Osoba, która nabędzie lokal, własnym kosztem i staraniem dokona podłączenia do mediów oraz przebuduje ścianki działowe w lokalu zgodnie z opracowanym projektem.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
5. Cenę nabycia nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu w BS Ruciane Nida Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
6.

 Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

7.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

8.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

9.

W razie nie stawienie się bez usprawiedliwienia osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w określonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: piątek, 17 sie 2007 07:31
Data opublikowania: piątek, 17 sie 2007 07:52
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 wrz 2007 07:07
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1952 razy