BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAKUP SAMOCHÓDU 9 OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM 1 OSOBY NA WÓZKU INWALIDZKIM – fabrycznie nowy/ROK PRODUKCJI 2007

OSW. 340-2/07
Łupki, 2007-08-09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OSW. 340-2/07. Nazwa zadania: ZAKUP SAMOCHÓDU 9 OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TYM 1 OSOBY NA WÓZKU INWALIDZKIM – fabrycznie nowy/ROK PRODUKCJI 2007
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Łupki 15
12-200 Pisz
www.bip.powiat.pisz.pl
tel/fax: 0-87 4234857
..............................

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.powiat.pisz.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Łupki 15
12-200 Pisz.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim – fabrycznie nowy ROK PRODUKCJI 2007
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: 34116000-3


Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Pojazdy silnikowe do transportu mniej niz 10 osóbV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
.

VI. Termin wykonania zamówienia:
19.10.2007 r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie przyjętych kryteriów

najniższa cena ofertowa
X 100 pkt.
cena oferty badanejVIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena za wykonanie zamówienia 100 %X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2007-08-16 do godz. 14:00
w siedzibie zamawiającego Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Łupki 15
12-200 Pisz
Pokój nr 4

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2007-08-16, o godz. 14:10
w siedzibie zamawiającego Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Łupki
12-200 Pisz
Pokój nr 4


XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-09-14

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów
..............................

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej
..............................

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 138574-2007dnia 09.08.2007 r.____________________________________
Ewa Ryzińska

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 9 sie 2007 14:25
Data opublikowania: czwartek, 9 sie 2007 14:27
Data edycji: czwartek, 9 sie 2007 14:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sie 2018 11:33
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 30712 razy
Ilość edycji: 1