BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko główny księgowy

Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Łupkach ogłasza nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
- 1 etat prowadzony w drodze postępowania konkursowego

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych/ Dz. U . z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zmianami/.

ukończyła:
- ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
- średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
- ma obywatelstwo polskie
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
posiada :
- umiejętność obsługi komputera /w tym programu Płatnik/
- doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej ze wskazaniem na placówkę oświatową
- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych
- znajomość przepisów okołoustawowych oraz oświatowych.


2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje:

- całość zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem placówki w świetle obowiązujących przepisów prawno- księgowych,
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
- przygotowywanie planów ekonomiczno-finansowych placówki,
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie deklaracji ZUS
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

3. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na głównego księgowego":

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku,
- CV oraz listu motywacyjnego
- kserokopii dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe
- oświadczenie o niekaralności
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
do dnia 10.05.2007. do godz. 15:00 na adres:

Ośrodek Szkolno Wychowawczy
Łupki 15,
12-200 Pisz


4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie

Data powstania: wtorek, 24 kwi 2007 07:27
Data opublikowania: wtorek, 24 kwi 2007 07:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sie 2018 11:33
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 31909 razy