BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.7001/2-3/2007 Przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku mieszkalnym w Białej Piskiej przy ul. Sikorskoego 21.
ZARZĄD POWIATU         w Piszu
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz dnia 30.03.2007 r.

     

Ogłoszenie G.7001/2-3/2007

     

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

     
I. Położenie nieruchomości miasto Biała Piska – ul. Sikorskiego 21
    Numer księgi wieczystej 25628
    Numer działki 273/13
    Powierzchnia nieruchomości 0,1566 ha
     
1. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej   58,80 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 52/1000.
   cena nieruchomości 23.187,00 zł

   wadium

  2.300,00 zł
     
2. Opis nieruchomości nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej    58,80 m2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Udział        w gruncie działki i częściach wspólnych budynku wynosi 52/1000,
   cena nieruchomości 23.187,00 zł
   wadium   2.310,00 zł
     
1. Przetarg rozpocznie się w dniu 11.05.2007 r. o godzinie 930 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy Pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16 i będzie prowadzony sukcesywnie według kolejności wykazanych nieruchomości w niniejszym ogłoszeniu.
2. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 07.05.2007 r. wraz z podaniem numeru lokalu(i), na który(e) wadium(a) zostało(y) wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840  0015 0002.
3. Osoby, które nabędą lokal, własnym kosztem i staraniem dokonają podłączenia do mediów oraz przebudują ścianki działowe w lokalu zgodnie z opracowanym projektem.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
5. Cenę nabycia nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu w BS Ruciane Nida Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
6.

 Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

7.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

8.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

9.

W razie nie stawienie się bez usprawiedliwienia osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w określonym miejscu i terminie wyznaczonym na zawarcia umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: wtorek, 3 kwi 2007 11:25
Data opublikowania: czwartek, 5 kwi 2007 15:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2007 09:08
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2008 razy