BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.7001/4/2007 Drugi przetarg ustny nieograniczony

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w mieście Ruciane Nida przy ul. 11-go Listopada.
     
     

ZARZĄD POWIATU
        w Piszu

Pisz, dnia 01.02.2007 r.

     

Ogłoszenie G.7001/4/2007

     

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza  drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

     
położenie nieruchomości miasto Ruciane Nida - ul. 11-go Listopada
numer księgi wieczystej 31677
-) numer działki 227/131
   powierzchnia działki 0,1906 ha
   cena nieruchomości 25.586,00 zł + 22% VAT
   wadium   2.600,00 zł
   opis nieruchomości nieruchomość niezabudowana.
1.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2007 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy Pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16.

2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 05.03.2007 r. na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
3.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

4.

Cenę nabycia nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto: Starostwo Powiatowe w Piszu w BS Ruciane Nida Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.

5.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

6.

 Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

7. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

8.

W razie nie stawienie się bez usprawiedliwienia osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w określonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

     
     
 

S T A R O S T A

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: poniedziałek, 5 lut 2007 10:46
Data opublikowania: wtorek, 6 lut 2007 13:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 mar 2007 07:45
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2106 razy