BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

II OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60.000 €

na wykonanie robót budowlanych
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 €ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół nr 1 w Piszu
ADRES: 12-200 Pisz, Młodzieżowa 26
TELEFON/FAX.: (0-87) 423-21-43
e-mail: lo2pisz@neostrada.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 € prowadzone będzie zgodnie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Według wspólnego słownika zamówień publicznych – CPV:
45453000-7
- termomodernizacja stropu budynku szkolnego
- wymiana rynien i rur spustowych
Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac znajduje się w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz kosztorysie inwestorskim.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać u p. Teresy Fiertek – kierownika administarcyjno - gospodarczego w Zespole Szkół nr 1 w Piszu (sekretariat) oraz na stronie internetowej – www.zs1pisz.neostrada.pl
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wspólnych.
4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7. Termin wykonania zamówienia: licząc od dnia podpisania umowy do 31 października 2006 r.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- dokumentów potwierdzających posiadanie:
• uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniami o przynależności do izby inżynierów budownictwa,
• uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie elektryki, instalacji wodno – kanalizacyjnej, do kierowania robotami budowlanym wraz z zaświadczeniami o przynależności do izby inżynierów budownictwa;
Dokumenty dotyczące:
• uprawnień, przynależności do izby powinny dotyczyć wykonawcy lub osób, którymi dysponuje wykonawca przy realizacji zamówienia, jak również złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się
złożenie:
- aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
c) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie:
- wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca
- wykazu zrealizowanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
- oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie:
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- aktualnej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
9. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1.750 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt zł 00/100).
10. Kryteria oceny oferty: - cena za wykonanie zamówienia – 100%
11. Oferty należy składać do 11 września 2006 r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).
12. Otwarcie ofert nastąpi 11 września 2006 r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego (gabinet Dyrektora).
13. Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

dyrektor
mgr Małgorzata Oświęcimko
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 28 sie 2006 19:05
Data opublikowania: poniedziałek, 28 sie 2006 19:12
Data przejścia do archiwum: sobota, 25 sie 2007 09:35
Opublikował(a): Teresa Fiertek
Zaakceptował(a): Małgorzata Oświęcimko
Artykuł był czytany: 9417 razy