BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 euro na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, programów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego

OSW/1/2006
Łupki, 2006-08-18


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Sprzęt komputerowy wraz
z oprogramowaniem, kopiarko - drukarka sieciowa z materiałami eksploatacyjnymi, programy komputerowe na potrzeby Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach.
Nr sprawy: OSW/1/2006.Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Pzp
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach
Łupki 15
12-200 Pisz

osw-lupki@powiat.pisz.pl
8:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz.pl i w siedzibie Zamawiającego: Łupki 15, 12-200 Pisz (sekretariat).

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

Słownictwo główne
30231000-7 Komputery i drukarki
30241400-4 Oprogramowanie systemów operacyjnych
30241310-6 Programy komputerowe
30213100-6 Notebook- szt 2

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 16.10.2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie przyjętych kryteriów

Sposób oceny ofert:


najniższa cena ofertowa
cena oferty badanej X 100 pkt.


9) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

cena za wykonanie zamówienia 100%

10) Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach
Łupki 15
12-200 Pisz
Pokój nr 5

do dnia 2006-09-04 do godz. 11:00


12) Miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie zamawiającego
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach
Łupki 15
12-200 Pisz
Pokój nr 5

dnia 2006-09-04 o godz. 11:1013) Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-10-03

14) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

16) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej

____________________________________
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Katarzyna Bębnowicz
Ewa Ryzińska

Łupki, 30.08.2006 r.


Znak: OSW - 1 /06 Podmiot, który złożył protest
podlegający odrzuceniu:

PRINT serwice
Grzegorz Alicki
ul. Mickiewicza 26 lok. 12
11 – 500 Giżycko


Informacja o odrzuceniu protestu


1. Zgodnie z art. 180 ust. 3 pkt.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177, Nr 96, poz.959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz.1537 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 )
Zamawiający zawiadamia, że dnia 29 sierpnia 2006 r. został wniesiony protest w postępowaniu na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem, notebook-ów z oprogramowaniem, programów komputerowych i kopiarko – drukarki oznaczonym przez zamawiającego – numer OWP/2006/08/18-306944 ( zdaniem wnoszącego protest opis przedmiotu zamówienia wskazuje na jedno, konkretne urządzenie Konica Minolta, gdyż z opisu wynika, że wszystkie zawarte w SIWZ parametry spełnia tylko to urządzenie).

2. Zamawiający odrzuca protest w całości, gdyż protest został wniesiony po terminie. Czynność, którą kwestionuje podmiot wnoszący pismo, wydarzyła się dnia 18 sierpnia 2006 r. i zamawiający poinformował o tej czynności dnia 18.08.2006 r. i mógł się dowiedzieć o tej czynności dnia 18.08.2006 r. czyli od możliwości powzięcia wiadomości o dokonaniu czynności przez zamawiającego upłynęło więcej niż 7 dni, a więc protest jako wniesiony po terminie podlega odrzuceniu, zgodnie z art. 180 ust.3 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W oryginale podpis Dyrektora OSW w Łupkach
mgr Ewa Elżbieta Ryzińska
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 sie 2006 08:31
Data opublikowania: piątek, 18 sie 2006 09:25
Data edycji: piątek, 18 sie 2006 09:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sie 2018 11:32
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 32963 razy
Ilość edycji: 10