BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

kompetencje dyrektora, zakres odpowiedzialności i obowiązków

dyrektor
Zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łupkach

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. /Dz. U. nr 67 z 1996r. poz. 329 z późniejszymi zmianami/, Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. / Dz. U. nr 56 z 1997r. poz. 357 z późniejszymi zmianami/oraz Kodeksu Pracy i przepisów wykonawczych do w/w ustaw.


I. ZAKRES ZADAŃ

Dyrektor szkoły/placówki/:

1.Kieruje szkołą lub placówką, w której powierzono stanowisko dyrektora.
2.Sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art.. 36 ust. 2 w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach, placówkach a w szkołach zawodowych także w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu.
3.Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
4.Dysponuje środkami określonymi w planie budżetowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły.
5.Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
6.Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
7.Wykonuje zadania wynikające z przepisów organu prowadzącego w zakresie zadań zleconych uchwałą Zarządu Powiatu i Rady Powiatu.
8.Współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
9.Przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

II. UPRAWNIENIA

Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1.Zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki.
2.Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki.
3.Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.
4.W porozumieniu z organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz wojewódzkim urzędem pracy, w sprawie zmiany lub wprowadzenia nowych zawodów lub profilów kształcenia zawodowego, w których kształci szkoła.
5.Przewodniczenia radzie pedagogicznej.
6.Wstrzymanie wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
7.W drodze decyzji, skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki.
8.Powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, w szkole lub placówce, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone takie stanowisko.
9.Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły lub placówki.

III. ODPOWIEDZIALNY JEST ZA:

1.Prawidłowe wykorzystanie i dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki.
2.Przygotowanie zebrania rady pedagogicznej oraz zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
3.Nie ujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
4.Kierowanie pracą zatrudnionych nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki.
5.Dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły.
6.Realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących.
7.Tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków.
8.Zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.
9.Zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
10. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
11.Ochronę danych osobowych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
12. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w szkole lub placówce.

Data powstania: środa, 6 sie 2003 20:18
Data opublikowania: środa, 6 sie 2003 20:23
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 8177 razy