BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6845.2.6.2024

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:

 

I.

 

położenie nieruchomości

-     Pisz - miasto, obręb Pisz 2, ul. Lipowa 5

 

numer działki

-     416/1

 

oznaczenie według ewidencji gruntów i budynków

 

-      Bi – inne tereny zabudowane

numer księgi wieczystej

–  KW OL1P/00011105/0

 

powierzchnia nieruchomości

-     0, 0339 ha

 

1.   Lokal użytkowy  nr 4

 

-     lokal użytkowy nr 4 (pierwsze piętro), KW nr OL1P/00038731/2 o powierzchni użytkowej 217,73 m2 wraz z należącym do niego pomieszczeniem przynależnym (magazyn).

wysokość miesięcznej stawka czynszu najmu

 

-     653,19 zł + 23 % VAT

2.   Lokal użytkowy nr 5

 

-     lokal użytkowy nr 5 (poddasze), KW nr OL1P/00038732/9 o powierzchni użytkowej 160,25 m2 wraz z należącym do niego pomieszczeniem przynależnym (magazyn).

 

wysokość miesięcznej stawka czynszu najmu

 

-     480,75 zł + 23% VAT

 

  1. Za zgodą Rady Powiatu wyrażaną w Uchwale Nr II/9/24 z dnia 23.05.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne oddanie w najem dotychczasowemu najemcy lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Piskiego, usytuowanych w budynku użytkowym, położonym w mieście Pisz, obrębie Pisz 2 przy ul. Lipowej 5 i Uchwały Nr 11/3/2024 Zarządu Powiatu w Pisz wyrażoną z dnia 06.2024 r. w sprawie oddania w najem lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Piskiego, usytuowanych w budynku użytkowym, położonym w Piszu przy ul. Lipowej 5 i zatwierdzenia wysokości stawek czynszu, lokal nr 4 i lokal nr 5 objęte niniejszym wykazem zostaną oddane w najem dla Piskiego Domu Kultury z/s w Piszu z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę, w drodze bezprzetargowej, na okres od 01.06.2024 r. do 31.07.2024 r.
  2. W/w nieruchomość jest położona na obszarze, który nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/464/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w północno - wschodniej części gminy Pisz teren oznaczony jest jako: „A42 MW/UH – zabudowa wielorodzinna z usługami”.
  3. Czynsz najmu należy uiszczać w terminie do 15-go każdego miesiąca, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
  4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10.06.2024 r. do dnia 01.07.2024 r.

 

 

STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki

 

 

WICESTAROSTA

mgr Jerzy Małecki

Data powstania: poniedziałek, 10 cze 2024 12:27
Data opublikowania: poniedziałek, 10 cze 2024 12:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lip 2024 08:59
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Emilia Just
Artykuł był czytany: 101 razy