BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6840.1.2.2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomość zabudowana, położona w mieście Pisz, obręb Pisz 2 przy ul. Gdańskiej, stanowiąca własność Skarbu Państwa

STAROST PISKI

Pisz, dnia 25.11.2021 r.

 

Wykaz GN.6840.1.2.2021

           

Starosta Piski jako organ reprezentujący Skarb Państwa zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży

 

I.

 

Położenie nieruchomości

-     miasto Pisz, obręb Pisz 2, ul. Gdańska

Numer działki

Powierzchnia działki

Opis użytków

Numer księgi wieczystej

-     539/6

-     15044 m2 (1,5044 ha)

-     Ba – tereny przemysłowe

-     OL1P/00045604/5

 

 

II.

Opis nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka nr 539/6 o powierzchni 1,5044 ha (15044 m2),  oznaczona w ewidencji gruntów i budynków użytkiem „Ba – tereny przemysłowe”. Działka stanowi teren po dawnym zakładzie drzewnym, zabudowana budynkami użytkowymi: budynkiem magazynowo-socjalnym o pow. użyt. 1020 m2, budynkiem magazynowym o pow. użyt. 249 m2, budynkiem garażowym o pow. użytk. 12 m2 oraz infrastrukturą techniczną: utwardzone dojścia i dojarzy, rampa betonowa. Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Pisz, w sąsiedztwie terenów przemysłowych, leśnych oraz ogródków działkowych. Do nieruchomości doprowadzone są przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłącze energetyczne. Nieruchomość jest ogrodzona siatką oraz ogrodzeniem z ramek stalowych, a także ogrodzeniem żelbetonowym. Plac manewrowy i drogi wewnętrzne są utwardzone płytami betonowymi drogowymi, betonem i kostką trylinką. Nieruchomość posiada dostęp do dróg publicznych powiatowej oraz gminnej.

Cena nieruchomości

 1.010.000,00 zł

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa, i zgodnie z Zarządzeniem nr 283 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 października 2021 r. oraz Zarządzeniem nr 43/2021 Starosty Piskiego z dnia 18 października 2021 r. została przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 2. Zbywana nieruchomość położona jest na obszarze, który nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz (Uchwała Nr XLIV/464/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r.) teren oznaczony jest jako: „A8PSB – zakład produkcji drzewnej, w ramach docelowej funkcji możliwe lokowanie wszelkiej działalności ze strefą uciążliwości w granicach terenu”.
 3. Przeznaczona w niniejszym wykazie nieruchomość do dnia 31.12.2021 r. jest przedmiotem umowy dzierżawy. Po tym terminie umowa zostanie zakończona i rozliczona.
 4. Wymieniona w niniejszym wykazie nieruchomość jest wolna od innych obciążeń (za wyjątkiem wymienionym w pkt 3 wykazu).
 5. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 6. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości.
  Koszt postępowania ponosi nabywca.
 7. Na wymienioną w niniejszym wykazie nieruchomość nie były wydane żadne decyzje o ustaleniu warunków zabudowy ani realizacji inwestycji celu publicznego.
 8. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) nieruchomość z wykazu jest zwolniona od podatku od towarów i usług VAT.
 9. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 10. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość.
 11. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Piszu Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003, prowadzony przez Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.
 12. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 07.01.2022 r.
 13. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni: od dnia 26.11.2021 r. do dnia 17.12.2021 r.

 

 

 

 

STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 26 lis 2021 11:19
Data opublikowania: piątek, 26 lis 2021 07:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 sty 2022 10:59
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 101 razy