BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

nabór na stanowisko urzędnicze

samodzielny referent ds. kadrowo - majątkowych

II Liceum Ogólnokształcące w Piszu

12 – 200 Pisz, ul. Młodzieżowa 26

 (adres Szkoły)

 

 

DYREKTOR II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W PISZU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

LUB WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze (kierownicze stanowisko urzędnicze) pracy w II Liceum Ogólnokształcącym w Piszu.

 

Nazwa Stanowiska: samodzielny referent ds. kadrowo - majątkowych

Ilość Stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: II Liceum Ogólnokształcące w Piszu

12 – 200 Pisz, ul. Młodzieżowa 26

(adres)

Określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy

 1. Kadry i organizacja pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły, aktualizacja danych osobowych;
 • przygotowanie umów o pracę oraz wystawianie świadectw pracy;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli;
 • organizowanie szkoleń stanowiskowych i okresowych pracowników;
 • organizowanie okresowych szkoleń bhp, prowadzenie rejestru szkoleń;
 • organizowanie badań profilaktycznych pracowników, prowadzenie rejestru badań;
 • rejestrowanie i prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich wszystkich pracowników szkoły;
 • prowadzenie kart urlopowych dla pracowników administracji i obsługi;
 • prowadzenie spraw emerytalno – rentowych, wypełnianie druków do rent i emerytur;
 • organizowanie i kontrola pracy pracowników obsługi;
 • wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej szkoły, sporządzanie zestawień zbiorczych z zakresu pracownicy oraz z zakresu szkoła;
 • opracowywanie sprawozdań i informacji dla Głównego Urzędu Statystycznego, organu prowadzącego i organu nadzorującego szkołę;
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji do PFRON;
 • prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną;
 • administracyjna obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • przygotowanie dokumentacji do archiwizacji;
 1. Zarządzanie majątkiem
 • ogólny nadzór nad całością inwentarza;
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
 • wykonywanie czynności związanych z zaopatrzeniem szkoły w materiały, sprzęt, pomoce naukowe itp. zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych;
 • nadzór i kontrola stanu technicznego budynku, bhp i ppoż.;
 • prowadzenie ksiąg obiektów szkolnych;
 • sporządzanie projektów umów, zamówień, zleceń wykonania prac, remontów oraz czuwanie nad ich realizacją;
 • prowadzenie rejestru umów;
 • rejestrowanie faktur – rachunków za wykonane roboty lub usługi, za zakupione materiały, towary, majątek trwały – kontrola wstępna, prawidłowe, kompletne i rzetelne opisywanie faktur dla celów VAT;
 • wystawianie faktur VAT sprzedaży i zakupu oraz prowadzenie ich rejestru;
 • prowadzenie ewidencji zamówień publicznych;
 • prowadzenie wypożyczalni pomocy dydaktycznych oraz dokumentacji z tym związanej.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Znajomość przepisów Ustaw: Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, Zamówienia publiczne, Prawo budowlane, O Ochronie Przeciwpożarowej, O systemie Oświaty, Prawo oświatowe i rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw.
 3. Doświadczenie w pracy związanej z prowadzeniem spraw pracowniczych i zarządzaniem majątkiem – minimum 2 lata.
 4. Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office, programu Rozrachunki, wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO.
 5. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność dobrej organizacji pracy.
 2. Samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole.
 3. Sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność.

 

Warunki pracy:

 • godziny pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulaminami prawa pracy i przepisów BHP.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia;
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;
 • oświadczenie o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych, o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (według załączonego wzoru);
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Informuję, że we wrześniu bieżącego roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w II Liceum Ogólnokształcącym w Piszu w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągał 6 %  ogół zatrudnionych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącym w Piszu, ul. Młodzieżowa 26, 12-200 Pisz, w terminie do dnia 19 sierpnia 2021r. do godziny 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 30.07.2021r. w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko samodzielny referent ds. kadrowo – majątkowych w II Liceum Ogólnokształcącym w Piszu”,

Kandydaci spełniają wymogi formalne (w części dot. wymagań niezbędnych) zostaną powiadomieni o przejściu do dalszego etapu naboru.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną upublicznione niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru na tablicy informacyjnej II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu  oraz Biuletynie Informacji Publicznej pozostaną tam przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

tel.874232143

Przed podjęciem zatrudnienia w  II Liceum Ogólnokształcącym w Piszu wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL )

informuję, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące w Piszu, ul. Młodzieżowa 26, 12-200 Pisz, tel. 87 4232143
 2. W sprawie z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: korzuch@infoic.pl
 3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) w celu naboru kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko tj. Samodzielny Referent Administracyjny.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a  w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane na zasadach określonych w regulaminie naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze w II Liceum Ogólnokształcącym w Piszu. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 8. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania powierzonych w procesie naboru danych osobowych zawiera treść załączonego oświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

 

Pisz, dnia 30 lipca 2021 r.

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

Data powstania: piątek, 30 lip 2021 11:36
Data opublikowania: piątek, 30 lip 2021 12:17
Data przejścia do archiwum: środa, 1 cze 2022 13:01
Opublikował(a): Małgorzata Oświęcimko
Zaakceptował(a): Małgorzata Oświęcimko
Artykuł był czytany: 289 razy