BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6840.2.1.2020 nieruchomości Powiatu Piskiego przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położone na terenie miasta Ruciane-Nida przy ul. 11-go Listopada,

ZARZĄD POWIATU

W PISZU

Pisz, dnia 25.05.2021 r.

 

Wykaz GN.6840.2.1.2021  

Zarząd Powiatu w Piszu zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży:

 

- położenie nieruchomości – miasto Ruciane-Nida, ul. 11-go Listopada,

- numery ksiąg wieczystych  – OL1P/00028747/4 i OL1P/00029995/4,

 

Lp.

Numer działki

Powierzchnia w ha

Wysokość udziałów w poszczególnych działkach   

Opis nieruchomości

Cena gruntów w zł:
-działki,
-gruntów wspólnych,

Razem cena gruntów
w zł

I

II

III

IV

V

VI

VII

1.

227/23

 

0,0018

 

1/1

 

-    działka pod budowę garażu (niezabudowana) - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

1903,00

3330,00

227/5

 

 

0,0740

 

1/24

 

-    działka do wspólnego użytkowania (niezabudowana) - Bi - inne tereny zabudowane

1427,00

2.

227/24

0,0018

 

1/1

 

-    działka pod budowę garażu (niezabudowana) - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

1903,00

 

3330,00

227/5

0,0740

1/24

-    działka do wspólnego użytkowania (niezabudowana) - Bi - inne tereny zabudowane

1427,00

3.

227/25

0,0018

 

1/1

 

-    działka pod budowę garażu (niezabudowana) - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

1903,00

 

3330,00

227/5

0,0740

1/24

-    działka do wspólnego użytkowania (niezabudowana) - Bi - inne tereny zabudowane

1427,00

4.

227/26

0,0018

 

1/1

 

-    działka pod budowę garażu (niezabudowana) - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

1903,00

 

3330,00

227/5

0,0740

1/24

-    działka do wspólnego użytkowania (niezabudowana) - Bi - inne tereny zabudowane

1427,00

5.

227/27

0,0018

 

1/1

 

-    działka pod budowę garażu (niezabudowana) - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

1903,00

 

3330,00

227/5

0,0740

1/24

-    działka do wspólnego użytkowania (niezabudowana) - Bi - inne tereny zabudowane

1427,00

6.

227/28

0,0018

 

1/1

 

-    działka pod budowę garażu (niezabudowana) - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

1903,00

 

3330,00

227/5

0,0740

1/24

-    działka do wspólnego użytkowania (niezabudowana) - Bi - inne tereny zabudowane

1427,00

7.

227/29

0,0018

 

1/1

 

-      działka pod budowę garażu (niezabudowana) - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

1903,00

 

3330,00

227/5

0,0740

1/24

-    działka do wspólnego użytkowania (niezabudowana) - Bi - inne tereny zabudowane

1427,00

 

 1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego, i zgodnie z Uchwałą Nr XIV/69/03 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/175/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 lutego 2021 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
 2. Sprzedaż nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr 29/97/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Ruciane-Nida przy ul. 11-go Listopada, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 3. Zbywane nieruchomości są położone na obszarze, który nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida (Uchwała Nr LII/423/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 lutego 2018 r.) teren oznaczony jest jako: „U – tereny usługowe”.
 4. W dziale IV księgi wieczystej nr OL1P/00029995/4, urządzonej na nieruchomość, oznaczoną działką geodezyjną o numerze 227/5 o powierzchni 0,0740 ha, służącą do wspólnego użytkowania (teren komunikacyjny) figuruje wpis roszczenia wierzycielskiego, w postaci hipoteki przymusowej zwykłej, na kwotę 8500,00 zł, w stosunku do współwłaściciela uwidocznionego w dziale II księgi wieczystej pod numer 9, posiadającego udział 1/24 części w prawie własności w nieruchomości wspólnej. Udział Powiatu Piskiego wynoszący 7/24 części w prawie własności w przedmiotowej nieruchomości wspólnej, uwidoczniony pod numerem 1 w dziale II księgi wieczystej jest wolny od powyższego roszczenia.
 5. Wymienione w niniejszym wykazie nieruchomość są wolne od obciążeń.
 6. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 7. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości.
  Koszt postępowania ponosi nabywca.
 8. Na wymienione w niniejszym wykazie działki nie były wydane żadne decyzje o ustaleniu warunków zabudowy ani celu publicznego.
 9. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) nieruchomości z wykazu są zwolnione od podatku od towarów i usług VAT.
 10. Starosta Piski postanowieniem znak: WZB.6744.1.287.2020 z dnia 23.12.2020 r. na podstawie upoważnienia Ministra Inwestycji i Rozwoju udzielił zgody na odstępstwo od przepisów §104 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), w stosunku do projektowanej budowy zespołów budynków garażowych w zabudowie szeregowej, które będą lokalizowane m. in. na nieruchomościach objętych niniejszym wykazem.
 11. Cenę sprzedaży poszczególnych nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.
 12. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego, sporządzonego
  w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie tej nieruchomości tj. do dnia 07.07.2021 r.
 14. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.: od dnia 26.05.2021 r. do dnia 16.06.2021 r.

 

 

 

STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki

 

 

WICESTAROSTA

mgr inż. Marek Wysocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 25 maj 2021 12:45
Data opublikowania: środa, 26 maj 2021 07:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 lip 2021 08:22
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 176 razy