BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN.6852.14.2020 Wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Karwica, gmina Ruciane-Nida dz. nr 334/10

STAROSTA PISKI

Pisz, dnia 20.05.2021 r.

GN.6852.14.2020

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 735) - dalej k.p.a. oraz z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) - dalej u.g.n., w związku z wnioskiem NEXERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa znak: PRO_ELC_484882.0056 z dnia 13.10.2020 r., reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Monikę Bohdanowicz

 

wszczynam

 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką geodezyjną numer 334/10 o powierzchni 0,1175 ha, KW nr OL1P/00040995/7, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0003 Karwica, gmina Ruciane-Nida, stanowiącej własność Pana Zdzisława Tadeusza Bączyńskiego, w związku z realizacją przez NEXERA Sp. z o. o. z/s w Warszawie inwestycji celu publicznego, polegającej na założeniu i przeprowadzeniu na wyżej opisanej nieruchomości przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci: położenia kanalizacji telekomunikacyjnej z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym (typ kabla: ADSS 12J).

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 35 i 36 k.p.a. zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa nie może zostać zrealizowana w ustawowym terminie, ponieważ wszczęte postepowanie administracyjne wymaga zebrania dodatkowych materiałów, w tym uzyskania stosownego uzgodnienie od Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – art. 124 ust. 1b u.g.n.

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.12.2021 r.

 

Zgodnie z art. 40 §4 i §5 k.p.a. strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

 

Zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (uważa się za prawidłowo doręczone).

 

Na podstawie art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Pouczenie

Stronnie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 k.p.a. bądź, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (art. 37 §1 k.p.a.). Ponaglenie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego.

 

Z up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

NACZELNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Emilia Just  tel.: (87) 425 46 61

Data powstania: środa, 19 maj 2021 15:00
Data opublikowania: czwartek, 20 maj 2021 07:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 cze 2021 07:59
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 122 razy