BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej BIP Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu

Wstęp deklaracji

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu dostępnej pod adresem http://bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=305

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2011 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 31.03.2021r.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: zeas@powiat.pisz.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi w sprawie braku zapewnienia dostępności można kierować na adres poczty elektronicznej zeas@powiat.pisz.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

 Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu zlokalizowany jest na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Piszu (pok. nr 25-32), 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

Do budynku prowadzą 2 wejścia, z których główne zlokalizowane od strony ulicy Warszawskiej przeznaczone jest dla interesantów. Do wejścia głównego prowadzą schody zewnętrzne przy których, po prawej stronie zlokalizowany jest podjazd połączony z chodnikiem przy którym wyznaczono i oznakowano 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko fragment korytarza i pomieszczenie sali obsługi wydziału komunikacji na parterze. W budynku nie ma windy.

Biuro Obsługi Klienta znajduje się w części parteru po prawej stronie od strony wejścia głównego. Aby skorzystać z pomocy należy przycisnąć oznakowany dzwonek zamontowany po prawej strony ściany przy wejściu.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami i w formie określonej w tym wniosku, pracownik schodzi do interesanta, po uprzednim uzyskaniu zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w miejscu zlokalizowanym po prawej stronie przy wejściu do budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w sali operacyjnej obsługi interesantów wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Piszu po prawej stronie.

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Starostwa Powiatowego w Piszu, gdzie siedzibę ma Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz

Telefon (87) 425-47-50

Fax (87) 425-47-53

e-mail: zeas@powiat.pisz.pl

Adres ePUAP: /pzeasip_pisz/SkrytkaESP

Adres do korespondencji: jw.

 

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawach:

-  dostępności cyfrowej jest Dariusz Rakowski (87) 425 47 22,

- dostępności architektonicznej jest Marcin Dobrzyński (87) 425 46 93.

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Data powstania: piątek, 2 kwi 2021 11:52
Data opublikowania: piątek, 2 kwi 2021 11:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 kwi 2022 07:34
Opublikował(a): Katarzyna Zdaniewicz-Siwik
Zaakceptował(a): Katarzyna Zdaniewicz-Siwik
Artykuł był czytany: 240 razy