BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN.6852.10.2020 Wszczęcie postępowania

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej na terenie obrębu Drygały, gmina Biała Piska - działka nr 1022/2

Pisz, dnia 16.11.2020 r.

GN.6852.10.2020

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

               Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) - dalej „K.p.a.” w związku z art. 124 ust. 1, art. 124a, art. 113 ust. 7 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) - dalej „u.g.n.” Starosta Piski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, że ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem geodezyjnym 1022/2 o powierzchni 0,2143 ha, KW OL1P/00029407/6, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0006 Drygały, gmina Biała Piska, w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej doziemnej nN 0,4 kV (4 szt.) oraz słupa w istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV (2 szt.) zostało opublikowane dnia 10.09.2020 r. w prasie o zasięgu ogólnopolskim – „Puls Biznesu” oraz podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Piszu, Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, Sołectwa wsi Drygały, a także zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Piskiego.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości, co dało Staroście prawo do wszczęcia przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a u.g.n. wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego.

            W związku z bezskutecznym upływem terminu, Starosta Piski

w s z c z y n a

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem geodezyjnym 1022/2 o powierzchni 0,2143 ha, KW OL1P/00029407/6, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0006 Drygały, gmina Biała Piska, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A z/s w Lublinie reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Janusza Topolskiego, zezwolenia na przeprowadzenie inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie na wyżej opisanej nieruchomości sieci elektroenergetycznej linii kablowej doziemnej nN 0,4 kV (4 szt.) oraz słupa w istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV (2 szt.).

Zgodnie z art. 10 §1 K.p.a. informuje się, że w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia (opublikowania) niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym, ewentualnie uzupełnić go lub zgłosić wnioski w sprawie.

Powyższe czynność (po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania drogą telefoniczną tel. 87-425 46 61 lub 87-425 46 69) będą mogły być dokonane w siedzibie Startowa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 pok. nr 2 (parter) w godz. od 800 do 1500. Nie złożenie wyjaśnień w wyżej wymienionym terminie traktowane będzie jako brak zastrzeżeń.

           

Na podstawie art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 33 § 1 i 2 K.p.a. strona postępowania może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

W rozumieniu  art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 344) doręczenie pism może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

  • złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynką podawczą organu administracji publicznej;
  • wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
  • zgodnie z art. 391 K.p.a. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

Zgodnie z art. 40 § 2 K.p.a. pisma doręcza się stronie, a jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – pełnomocnikowi.

Zgodnie z art. 40 § 2 i § 5 K.p.a. strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia spraw zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej trony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Z up. STAROSTY

            mgr Tomasz Borucki

       NACZELNIK WYDZIAŁU

      Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania.

2. Urząd Miejski w Białej Piskiej

    (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni począwszy od dnia doręczenia wszczęcia post.)\

3. Sołtys wsi Drygały

    (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni począwszy od dnia doręczenia wszczęcia post.)

4. Aa x 2.

Data powstania: poniedziałek, 16 lis 2020 12:14
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lis 2020 12:18
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 gru 2020 08:04
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 242 razy