BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja GN.6852.7.2020 - organicznie sposobu korzystania z nieruchomości

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości - z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Obręb 0012 Karwik, gmina Pisz, działka nr 16/63.

STAROSTA PISKI

Pisz dnia 12.11.2020 r.

GN.6852.7.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 124a w związku z art. 124 ust 2, 4, 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. – dalej: u.g.n.), art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – dalej K.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku STUDIO ETAP Tomasz Januszko, ul. Bednarska 2B, 15-253 Białystok, działającego w imieniu spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,

orzekam

  1. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0012 Karwik, gmina Pisz, oznaczonej działką i numerze geodezyjnym 16/63 o powierzchni 0,0249 ha, stanowiącej współwłasność: Pani Mileny Ewy Michałowskiej w udziale do 1/2 części oraz Bogdana Grzegorza Sumińskiego w udziale do 1/2 części, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1P/00015209/7, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na wykonanie inwestycji celu publicznego, polegającej na położeniu kabla nN doziemnego wraz ze złączem kablowym nN, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.
  2. Zezwolić zająć przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 16/63 tj.: powierzchnię 62,10 m2, stanowiącej współwłasność: Pani Mileny Ewy Michałowskiej w udziale do 1/2 części oraz Bogdana Grzegorza Sumińskiego w udziale do 1/2 części, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1P/00015209/7. Powierzchnia zajęcia działki przez urządzenie przesyłowe po zakończeniu prac wynosić będzie 2,28 m2, zaś powierzchnia gruntu niezbędna dla wykonania prac to 62,10 m2. Czas realizacji prac nie może przekroczyć 2 dni, licząc od dnia zajęcia przedmiotowej nieruchomości.
  3. Zobowiązać PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po inwestycji opisanej w pkt 1 niniejszej decyzji, a jeżeli byłoby to niemożliwe, bądź powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.
  4. Ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

UZASADNIENIE

STUDIO ETAP Tomasz Januszko, ul. Bednarska 2B, 15-253 Białystok, działającego w imieniu spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin wystąpił z wnioskiem w dniu 18.07.2020 r. (uzupełnionym w dniu 30.07.2020 r.) o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, oznaczonej działką geodezyjną numer 16/63 o powierzchni 0,0249 ha, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0012 Karwik, gmina Pisz, stanowiącej współwłasność: Pani Mileny Ewy Michałowskiej w udziale do 1/2 części oraz Bogdana Grzegorza Sumińskiego w udziale do 1/2 części, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1P/00015209/7, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie zezwolenia na przeprowadzenie inwestycji celu publicznego, polegającej na położeniu kabla nN doziemnego wraz ze złączem kablowym nN, gdzie powierzchnia zajęcia działki po wybudowaniu ww. przyłącza wynosić będzie 2,28 m2, zaś powierzchnia gruntu niezbędna dla wykonania niezbędnych prac na jego wykonanie wnosić będzie 62,1 m2. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr  XVII/160/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Karwik zwanego Karwik 16 teren objęty inwestycją oznaczony jest jako – „6MN/ML – tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej”. W myśl zapisów w MPZP rozdziału 5 §9 pkt 4: „Doprowadzenie energii elektrycznej należy realizować poprzez istniejącą i projektowaną sieć średniego i niskiego napięcia, oraz stacje transformatorowe SN/0,4kV na podstawie warunków przyłączenia do sieci określonych przez Zakład Energetyczny Białystok S.A. Rejon Energetyczny Giżycko …”.

 Rozpatrując powyższy wniosek ustalono co następuje:

  1. )Współwłaścicielami nieruchomości, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0012 Karwik, gmina Pisz, oznaczonej numerem geodezyjnym 16/63 o powierzchni 0,0249 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1P/00015209/7, są: Pani Milena Ewa Michałowska w udziale do 1/2 części oraz Bogdan Grzegorz Sumiński. Jak wynika z akt sprawy Pan Bogdan Sumiński nie żyje, a do dnia dzisiejszego jego następcy prawni nie wskazali swoich praw do przedmiotowej nieruchomości. Powoduje to brak możliwości przeprowadzenia negocjacji ze wszystkimi współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości, a co za tym idzie, brak jest możliwości pozyskania zgody na przeprowadzenie inwestycji liniowej.
  2. )Stosownie do przepisu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami „Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób”.

W związku z powyższym Starosta Piski podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postepowania, dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Karwik, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem geodezyjnym 16/63 o powierzchni 0,0249 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1P/00015209/7, której stan prawny jest nieuregulowany, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości do zgłoszenia swoich praw w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu ogólnopolskim – na łamach gazety „PULS BIZNESU” w dniach 14-16.08.2020 r., na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Pisz oraz tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Karwik w dniach 14.08.2020 r. – 14.10.2020 r. W wyznaczonym dwumiesięcznym terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze organ rozpoznający sprawę uznał złożony w dniu 28.11.2017 r. (uzupełniony w dniu 30.07.2020 r.) wniosek STUDIO ETAP Tomasz Januszko, ul. Bednarska 2B, 15-253 Białystok, działająca w imieniu spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, że jest on zasadny z treścią art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a u.g.n. W tych okolicznościach konieczne stało się wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości. Odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone właścicielowi nieruchomości zostanie określone w odrębnej decyzji po zakończeniu prac.

Wobec powyższego zgodnie z art. 114 ust. 4, w związku z art. 115 ust. 1 i 3 u.g.n., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania, zgodnie z art. 49 K.p.a. zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Piszu, Urzędu Miejskiego Gminy Pisz i na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Karwik w dniach 16.10.2020 r. – 23.10.2020 r. oraz zostało wysłane do stron postępowania. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie nie wpłynęło żadne wyjaśnienie ani też  zastrzeżenie do tut. Starostwa.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja podlega publicznemu obwieszczeniu w trybie art. 49 K.p.a.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Piskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Na podstawie art. 127a K.p.a. „w trackie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. ”Na podstawie art. 130 §4 K.a.p. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.”.

 

Z up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

NACZELNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 12 lis 2020 12:15
Data opublikowania: czwartek, 12 lis 2020 12:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 lis 2020 10:42
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 250 razy