BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Drygały, gmina Biała Piska

OGŁOSZENIE

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania

z nieruchomości

 

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Starosta Piski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1022/2 o powierzchni 0,2143 ha, położonej w obrębie 0006 Drygały, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, KW nr OL1P/00029407/6, poprzez udzielnie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na wejście w teren w celu przeprowadzenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej doziemnej nN -0,4kV (szt. 4) oraz słupa w istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV (szt. 2).

W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami ww. nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaściciele – Lech Rutelonis i Pani Iwona Rutelonis nie żyją, a prawa spadkowe po nieżyjących nie zostały stwierdzone.

W związku z powyższym Starosta Piski wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Akta sprawy znak: GN.6852.10.2020 znajdują się w Starostwie Powiatowym w Piszu, ul. Warszawska 1, pok. nr 2 tel.: (87) 425 46 61.

 

Data powstania: wtorek, 8 wrz 2020 10:33
Data opublikowania: czwartek, 10 wrz 2020 07:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 lis 2020 12:15
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 227 razy