BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020

Uchwała Nr 30/60/2020
Zarządu Powiatu w Piszu
z dn. 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego przez organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2, 7, 8
i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XIII/92/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020" Zarząd Powiatu w Piszu po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej uchwala, co następuje:

1.

w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020 dokonuje się wyboru następujących ofert:

1. w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji – złożonych przez:

  1. Stowarzyszenie Historyczno-Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich, Szwadron w Piszu na realizację zadania pn. „Żywa lekcja historii” przyznaje się środki publiczne w wysokości 3600 zł
    (trzy tysiące sześćset złotych).
  2. Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury Mazuria z /s. w Piszu na realizację zadania „Z kulturą ludową na TY” przyznaje się środki publiczne w wysokości 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych).

2. w zakresie sportu i rekreacji – złożonych przez:

  1. Stowarzyszenie Klub Tenisowy Pisz-Point na realizację zadania pn. „Letnie Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Tenisie, pod patronatem Starosty Piskiego” przyznaje się środki publiczne w wysokości 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych).
  2. Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Piskiej Koszykówki „Oldboys Roś” na realizację zadania pn. „Oldboys Basket – organizacja turnieju koszykówki” przyznaje się środki publiczne w wysokości 3600 zł (trzy tysiące sześćset złotych).

3. w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – złożonej przez: Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piszu na realizację zadania pn.  „W zdrowym ciele zdrowy duch” przyznaje się środku publiczne w wysokości 7 200 zł (siedem tysięcy dwieście złotych).

Na realizację ww. zadań publicznych przeznacza się łączną kwotę 22 600 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych).

 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Piskiemu.

3.

Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu.

 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Data powstania: wtorek, 28 kwi 2020 14:28
Data opublikowania: wtorek, 28 kwi 2020 14:30
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 906 razy