BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2020

Ogłoszenie

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2020 r.

 

  1. Zarząd Powiatu w Piszu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.   U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2020 r.
  2. W skład komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy nie biorące udziału w konkursie ofert.
  3. Wskazane osoby powinny spełniać łącznie następujące kryteria:
  4. być obywatelami RP
  5. korzystać z pełni praw publicznych
  6. Wskazanie osoby następuje poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) w terminie do dnia 6 marca 2020 r. włącznie na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, 12 - 200 Pisz, ul. Warszawska 1 (drogą pocztową lub bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu) lub przesłanie podpisanego, opieczętowanego skanu zgłoszenia na adres e-mailowy promocja@powiat.pisz.pl.
  7. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez kandydata oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, z ramienia których podmiot występuje.
  8. Wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy dokona Zarząd Powiatu w Piszu w oparciu o złożone przez nich formularze uczestnictwa.
  9. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy jeżeli żadna organizacja lub podmiot nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub wskazane osoby podlegają wyłączeniu na podstawie ustawy.

Starosta Piski /-/ Andrzej Nowicki

 

W załaczeniu: uchwała w sprawie naboru kandydatów, formularz zgłoszeniowy

Data powstania: czwartek, 27 lut 2020 11:41
Data opublikowania: czwartek, 27 lut 2020 11:51
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 1131 razy