BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacje i zapytania radnych

Kwestie zapytań i interpelacje radnych uregulowane są w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.2018.995 z późn. zm.) w art. 21 ust. 9-13:

 

9. W sprawach dotyczących powiatu radni mogą kierować interpelacje i zapytania do starosty.
10. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
11. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 10 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
12. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
13. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Ponadto składanie zapytań i interpelacji przez radnych regulują § 19-20 Statutu Powiatu Piskiego (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 3408 z późn. zm.):

 

§ 19.1. W sprawach o istotnym znaczeniu dla powiatu radni mogą kierować interpelacje do Starosty.
2. Radni mogą składać interpelacje na sesji lub w okresie między sesjami. Interpelację składa się na piśmie,
z krótkim przedstawieniem stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem, oraz wynikającymi z tego pytaniami.
3. Radni składają interpelacje do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Staroście.
4. Starosta lub osoba przez niego upoważniona udziela odpowiedzi na interpelację na piśmie, nie później,
niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.
5. Treść interpelacji oraz odpowiedzi na nie podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości poprzez
publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty.
§ 20.1. W sprawach aktualnych problemów powiatu, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym, radni mogą kierować zapytania do Starosty.
2. Do zapytań radnych przepisy § 19 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie udostępniane są w formie skanu dokumentu wpływającego do Biura Rady Powiatu.

Data powstania: środa, 12 gru 2018 10:13
Data opublikowania: środa, 12 gru 2018 10:47
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 3433 razy