BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna

w związku z ustawowym obowiązkiem transmisji audio-wizualnej sesji Rady Powiatu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Piskiego (adres:  Starostwo Powiatowe w Piszu , 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, tel. 87 425 47 00, e-mail : starosta.npi@powiatypolskie.pl, sekretariat@powiat.pisz.pl)

2.W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Bartoszem Wrochną pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 15 ust. 1a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U.2018.995) stanowiący, iż „Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

6.Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2018.1330) i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu.

7.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz o tym iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Data powstania: wtorek, 27 lis 2018 10:40
Data opublikowania: wtorek, 27 lis 2018 10:44
Opublikował(a): Damian Olszyński
Zaakceptował(a): Damian Olszyński
Artykuł był czytany: 3671 razy