BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenie rozbiórki

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 15
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie rozbiórki
2. Załączniki:
- wniosek z określeniem rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robót rozbiórkowych (druk obowiązujący PB-4 w formie papierowej lub dokumentu elektronicznego w zakładce Karty usług strona ww.powiat.pisz.pl)
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- szkic sytuacyjny sporządzony na odbitce z mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 ( w razie braku na kopii z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000),
- dane techniczne obiektu w tym wysokość od poziomu gruntu do kalenicy,
- odległość obiektu od granic działki.

Gdzie odebrać formularze:

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 15
12-200 Pisz

Opłaty:

Opłaty skarbowe:
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii -17zł (z chwilą złożenia dokumentu)
- w przypadku wydania zaświadczenia 17zł (z chwilą złożenia wniosku)
Zwolnione z opłat zaświadczenia w sprawach mieszkaniowych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne, kulturalne
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Piszu lub na konto Urzędu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz
nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Brak sprzeciwu w terminie 21 dni oznacza przyjęcie zgłoszenia.

Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia przerywa bieg terminu 21 dni.

Tryb odwoławczy:

Znajduje zastosowanie jedynie w razie sprzeciwu Starosty Piskiego wyrażone w formie decyzji.
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodne z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się praw do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Inne wskazówki, uwagi:

Zgłoszenie robót rozbiórkowych należy dokonać przed zamierzonym terminem ich rozpoczęcia.
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia Starosta nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki ( Dz. U. z 2021, poz.314 )

Opracował

Beata Dębińska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Beata Dębińska

Zatwierdził

Beata Dębińska

Data sporządzenia

piątek, 17 cze 2022 13:43

Data zatwierdzenia

środa, 10 lip 2013 10:41
Data dodania: piątek, 17 cze 2022 13:43
Data upublicznienia: środa, 10 lip 2013 10:41
Opublikował(a): Beata Dębińska
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 1441 razy
Ilość edycji: 5