BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenie na rozbiórkę

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 16
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (druki w zakładce Karty usług na stronie www.powiat.pisz.pl - druk obowiązujący PB-3 w formie papierowej lub dokumentu elektronicznego)l)

Załączniki:

- zgoda właściciela obiektu, jeżeli nie jest nim wnioskodawca lub jej kopię,
- szkic sytuacyjny obiektu budowlanego sporządzony na odbitce z mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 ,
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- pozwolenia, uzgodnienia, opinie innych organów wymagane przepisami szczegółowymi lub ich kopie,
- w zależności od potrzeb - projekt rozbiórki obiektu /wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia,
- pełnomocnictwo, jeżeli ustanowiono pełnomocnika.

Gdzie odebrać formularze:

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 16
12-200 Pisz

Opłaty:

- za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu, kopii - 17zł ( z chwilą złożenia dokumentu)
- pozwolenie na rozbiórkę obiektu - 36 zł,
Opłacie skarbowej nie podlegają budynki w sprawach mieszkalnych, budynkówprzeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.
Opłatę należny uiścić - w kasie Urzędu Miejskiego w Piszu lub na konto urzędu - Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 65 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodne z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się praw do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Inne wskazówki, uwagi:

Do wykonania robót można przystąpić na podstawie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę wygasa, jeżeli nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Podstawa prawna:

Pozwolenia na rozbiórkę - zgodnie z art. 30b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę ( Dz. U. z 2021, poz.346)

Opracował

Beata Dębińska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Beata Dębińska

Zatwierdził

Beata Dębińska

Data sporządzenia

piątek, 17 cze 2022 08:42

Data zatwierdzenia

piątek, 17 paź 2003 10:06
Data dodania: piątek, 17 cze 2022 08:42
Data upublicznienia: piątek, 17 paź 2003 10:06
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 2396 razy
Ilość edycji: 9