BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 16
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (druk obowiązujący PB-11, formularze w formie papierowej lub dokumentu elektronicznego, druk w zakładce Karty usług strona www.powiat.pisz.pl),
2. Załączniki:
- oświadczenie strony, na rzecz, której zostało przyjęte zgłoszenie o wyrażeniu zgody lub kopię tej zgody na przeniesienie praw do zgłoszenia- zgoda nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczące nieruchomości, przechodzącej na nowego właściciela,
- oświadczenie podmiotu występującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w przyjętym zgłoszeniu – w treści wniosku.
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- kserokopia zgłoszenia,
- dziennik budowy (do wglądu).

Gdzie odebrać formularze:

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 16
12-200 Pisz

Opłaty:

- Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii-17zł (z chwilą złożenia dokumentu ).
- od przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia - 90 zł
Zwolnione z opłaty skarbowej są pozwolenia w sprawach mieszkaniowych, budowy obiektów przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Opłatę skarbową należy uiścić:
W kasie Urzędu Miejskiego w Piszu lub na konto Urzędu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz
nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni – średnio w ciągu 3 tygodni

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Zgodne z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się praw do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. , poz. 1333 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (Dz. U. z 2021, poz. 322)

Opracował

Beata Dębińska

Data sporządzenia

poniedziałek, 22 lut 2021 11:59

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 22 lut 2021 12:13
Data dodania: poniedziałek, 22 lut 2021 11:59
Data upublicznienia: poniedziałek, 22 lut 2021 12:13
Opublikował(a): Beata Dębińska
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 160 razy