BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie pozwoleń na budowę wydanych do 18 września 2020 r. (4 egzemplarze projektu budowlanego)

Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu
ul. Piaskowa 2 (pokój nr 12)
12-200 Pisz

Gdzie odebrać formularze:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu
ul. Piaskowa 2 (pokój nr 12)
12-200 Pisz

Opłaty:

Jeżeli w imieniu inwestora występuje pełnomocnik należy uiścić opłatę skarbową w wys. 17 zł na konto Gminy Pisz, za złożenie pełnomocnictwa do akt sprawy.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2.

Inne wskazówki, uwagi:

Druki (wzory formularzy) mają charakter jedynie informacyjny i pomocniczy, nie mają charakteru formularzy wymaganych przepisami.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zmian.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zmian.)

Data sporządzenia

czwartek, 24 wrz 2020 11:31

Data zatwierdzenia

czwartek, 24 wrz 2020 11:53
Data dodania: czwartek, 24 wrz 2020 11:31
Data upublicznienia: czwartek, 24 wrz 2020 11:53
Opublikował(a): Artur Brózio
Zaakceptował(a): Artur Brózio
Artykuł był czytany: 1032 razy