BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1, pok. 16
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
Załączniki:
1.charakterystykę obiektu oraz projekt zagospodarowania działki lub terenu z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy (jeżeli odstępstwo ma wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie) ;
2.szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
3.propozycje rozwiązań zamiennych;
4.pozytywną opinia konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub usytuowanych w obszarze objętym ochroną konserwatorską;
5.pozytywna opinię innych organów – w zależności od potrzeb;
6. w przypadku odstępstwa od przepisów bezpieczeństwa pożarowego:
- ekspertyzę rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych wydane przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
7. w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywną opinię w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
8. pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Gdzie odebrać formularze:

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
- w wydziale lub ze strony internetowej starostwa w zakładce karty usług

Opłaty:

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii -17zł (z chwilą złożenia dokumentu)
Opłatę skarbową należy uiścić:
W kasie Urzędu Miejskiego w Piszu lub na konto Urzędu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz
nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Termin – uzależniony od uzyskania upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie nie służy zażalenie. Odwołać można się po wydaniu odmownej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Inne wskazówki, uwagi:

1.Zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych można uzyskać tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych.
2.Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno – sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.
3.Organ administracji architektoniczno-budowlanej, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno - budowlane, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo w drodze postanowienia, na które stronie nie służy zażalenie.
4.Wniosek do ministra o wydanie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciem zgłoszenia.
5.Właściwy minister może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków uzasadnionych szczególnym charakterem odstępstwa. Niespełnienie przez inwestora tych warunków będzie powodować odmowę wydania upoważnienia, a w konsekwencji odmowę udzielania zgody na odstępstwo oraz odmowę wydania pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Opracował

Beata Dębińska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Beata Dębińska

Data sporządzenia

piątek, 18 wrz 2020 13:43

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 11 lut 2019 08:45
Data dodania: piątek, 18 wrz 2020 13:43
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 lut 2019 08:45
Opublikował(a): Beata Dębińska
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 688 razy
Ilość edycji: 1