BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G. 7004/51/2004

Sprzedaż nieruchomości położonej w mieście Ruciane Nida na ul. Akacjowej oznaczonej nr geodezyjnym 227/129
ZARZĄD POWIATU w Piszu
     

ZARZĄD POWIATU
w Piszu

Pisz dnia 12.10.2004 r.

     

Ogłoszenie G. 7004/51/2004

     

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543  ze zmianami) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

     
Położenie nieruchomości miasto Ruciane Nida ul. Akacjowa
     
Numer działki 227/129
     
Powierzchnia działki       2.991 m2
     
Numer księgi wieczystej 22866
     
Cena nieruchomości

59.927,- zł.

     
Wadium    – 5.000,- zł.
     
Opis nieruchomości     – nieruchomość zabudowana budynkiem chlewni o powierzchni użytkowej 188,23 m2.
Przeznaczenie nieruchomości    – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jest przeznaczona pod usługi ogólnomiejskie
     
1. Przetarg odbędzie się w dniu 22.11.2004 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Pl. Daszyńskiego 7, sala nr 16.
2. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce w podanej wysokości w terminie do dnia 15.11.2004 r. w kasie Starostwa lub na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
4. Cenę nabycia nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia zwarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
5.

 Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

6.

Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

7. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
8. W razie nie stawienia się bez usprawiedliwienia osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w określonym miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
   
     
 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

 

Powiatu Pisz

 

mgr Zbigniew Włodkowski

 
Data powstania: piątek, 15 paź 2004 13:50
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 1 gru 2004 15:01
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1266 razy