BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości do sprzedaży - G.7004/40/2004

Sprzedaż nieruchomości położonej w Piszu 1 przy ul. Jagodnej
STAROSTWO POWIATOWE w Piszu
     

STAROSTWO POWIATOWE
w Piszu

Pisz dnia 21.07.2004 r.

     

Wykaz G. 7004/40/2004

     

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).

     
Położenie nieruchomości m. Pisz ul. Jagodna
     
Numer działki 1128/7
     
Powierzchnia działki       0,4973 ha
     
Numer księgi wieczystej 29276
     
Opis nieruchomości       

przedmiotem  sprzedaży jest działka gruntu. W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz  działka była przeznaczona pod zabudowę obiektami przemysłu, składu i budownictwa. Plan ten stracił ważność z dniem 31.12.2004 r. Działka jest zabudowana budynkiem magazynowym stanowiącym odrębną od gruntu nieruchomość. 

     
Cena nieruchomości 48.880,-zł
     
     
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa  i zgodnie z Zarządzeniem Nr 83 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21 czerwca 2004 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla jej użytkownika wieczystego.
2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą wnosi się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
4. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 06.09.2004 r.
5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 26.07.2004 r. do dnia 16.08.2004 r.
   
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Zbigniew Włodkowski

 
Data powstania: piątek, 23 lip 2004 11:07
Data opublikowania: piątek, 23 lip 2004 13:31
Data przejścia do archiwum: środa, 27 paź 2004 09:56
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1746 razy