BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.6840.1.2.2012 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomość (lokal mieszkalny), położona w mieście Ruciane-Nida przy ul. Guzianka, stanowiąca własność Skarbu Państwa. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
bez nazwy
 

Pisz dnia 07.02.2013 r.

 

Wykaz G. 6840.1.2.2012

 
       
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 ze zmianami).  
       
Położenie nieruchomości   Ruciane Nida, przy ul. Guzianka  
 

 

   
Numery działki   62/1  
 

 

   
Powierzchnia nieruchomości         0,0692 ha  
 

 

   
Numer księgi wieczystej   OL1P/00038859/5  
 

 

   
Cena udziału wynoszącego 4737/13091 w działce gruntu            16.719,- zł

 

 
 Cena lokalu nr 2

– 

40.958,- zł

 

 
Opis nieruchomości          Nieruchomość lokalowa oznaczona nr 2 usytuowana w budynku nr 18 przy ul. Guzianka w Rucianem – Nidzie wraz z udziałem w gruncie i udziałem w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wynoszącego 4737/13091.

 

 
 
 

1.    Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 295 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 05 listopada 2012 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli , którymi są Państwo Regina i Karol Lisowski.

2.    Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.    Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane Nida O/Pisz nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.

4.    Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 25.03.2013 r.

5.    Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 11.02.2013 r. do dnia   04.03.2013 r.

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 25 lut 2013 08:18
Data opublikowania: poniedziałek, 25 lut 2013 09:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 mar 2013 08:53
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 911 razy