BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Nieruchomość rolna w obrębie Szkody
Nowa strona 2

 

 

                                                          Pisz dnia 03.11.2003 r.

G.7004/36/2003       

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2000 r.. Dz. U. Nr 46, poz. 543 ze zmianami), § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (Dz. U. Nr 9, poz.30 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Położenie nieruchomości               - Obręb: Szkody, gm. Biała Piska

Numer KW                                           - 21021

Opis nieruchomości                         - nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele role

Nr dz. 232/10 o pow. 13,6240 ha    - cena wywoławcza 32.130,-zł – wadium 2.000,-zł

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 24.11.2003 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu Pl.Daszyńskiego 7 sala nr 16.

2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w gotówce w  podanej wysokości  w terminie do dnia 20.11.2003 r. w kasie Starostwa  lub na konto  Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida 0/Pisz Nr 93641023-84000-36011-1.001.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od dnia przetargu .

4. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie.

5. Cudzoziemcy przystępujący do przetargu winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wew. i Adm. lub przyrzeczenie wydania zezwolenia.

6. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, a wpłacone wadium zostanie zwrócone.

7. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej  ponosi nabywca.

8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy działki.

9. Nabywcy winni się liczyć ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia

11 kwietnia  2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64 poz. 592).

10. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Zarząd Powiatu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Bliższe informacje dotyczące przetargu można otrzymać pod numerem telefonu

087-423 35 05 wew. 53, 54.    

Data powstania: poniedziałek, 3 lis 2003 08:45
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lis 2003 11:25
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lis 2003 10:18
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1717 razy