BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

Projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków MIASTA PISZ
STAROSTWO POWIATOWE w Piszu

STAROSTWO POWIATOWE

w PISZU

12-200 PISZ

Pl. Daszyńskiego 7

 

 

I N F O R M A C J A

Starosta Piski informuje, że w pokoju nr 53 Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 (Starostwo Powiatowe w Piszu), w terminie od 09 października do 27 października 2006 r. w godzinach od 8 do 15 w dni robocze zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Pisz 1 i Pisz 2, jednostka ewidencyjna MIASTO PISZ.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z rejestru gruntów, wykazów zmian gruntowych ewidencyjnych dotyczących zamian użytków gruntowych, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek spisowych budynków, kartotek spisowych lokali, mapy ewidencyjnej opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 1-3 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficznej (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do protokołu uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie wszystkich właścicieli i władających nieruchomościami, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 
 

S T A R O S T A

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 
Data powstania: czwartek, 28 wrz 2006 08:50
Data opublikowania: czwartek, 28 wrz 2006 08:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 paź 2006 13:18
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1666 razy