BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Program "Aktywny Samorząd"

środa, 22 mar 2017 09:13
Aktywny Samorząd 2017. Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Szczegółowe informacje na stronie PFRON. W Module I wnioski przyjmowane będą od 15 maja do 30 sierpnia 2017 r. Wnioski będą dostępne na naszej stronie i w biurze PCPR od. 08 maja. Wtedy również przedstawimy więcej szczegółów o tym module. UWAGA: Wnioskodawcy Modułu I, którzy mogliby zgodnie z programem ubiegać się o refundację poniesionych kosztów (przedszkole, prawo jazdy, naprawa wózka) muszą pamiętać o zasadzie – refundacja kosztów możliwa jest w odniesieniu do kosztów poniesionych 180 dni przed złożeniem wniosku. Aby uzyskać refundację za koszty poniesione w styczniu najpóźniej wniosek składamy w czerwcu. Terminy przyjmowania wniosków w Module II: • w sesji letniej (bieżącej) do 30 marca 2017 r. (również w przypadku ubiegania się o refundację czesnego za semestr zimowy roku akademickiego 2016/17) • w sesji zimowej wnioski będą przyjmowane od 04 września do 10 października 2017 r. Studenci i uczniowie szkół policealnych posiadający orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów czesnego i o dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, w tym na dojazdy do szkoły. Szczegółowe warunki dofinansowania opisane są w ust. 9-18 dokumentu „Kierunki działań (…)”. Studenci zatrudnieni składają : • zaświadczenie pracodawcy o dofinansowaniu lub braku dofinansowania przez pracodawcę kosztów kształcenia. Studenci zatrudnieni lub ponoszący koszty czesnego powyżej 3000 zł za semestr, ze względu na wprowadzenie: a. obowiązku wnoszenia wkładu własnego w wysokości 15 % przez studentów zatrudnionych (chyba że wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę) b. oraz zasady dofinansowywania czesnego do kwoty 3000 zł za semestr (pozostałą kwotę student obowiązany jest pokryć sam, chyba że wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu rodziny wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę) Chcący ubiegać się o zwolnienie z w/w obowiązków składają: • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o członkach rodziny zamieszkujących razem z wnioskodawcą, • Oświadczenia członków rodziny o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, • Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych przez członków rodziny dochodów w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. Szczegółowa definicja dochodu podana jest w Art.3 ust.1 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zawiera ona katalog źródeł dochodu, które- o ile dotyczy- należy uwzględnić przy składaniu wniosku o dofinansowanie.
Czytaj całość

UWAGA MODUŁ II pilotażowy program „Aktywny samorząd”

wtorek, 27 wrz 2016 09:49
Foto: UWAGA  MODUŁ II pilotażowy program „Aktywny samorząd”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu będące realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku przypomina, że rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym rok akademicki 2016/2017 (semestr zimowy). Wnioski przyjmowane są w siedzibie PCPR w Piszu do dnia 10 października 2016 r.
Czytaj całość

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

piątek, 26 sie 2016 08:17
Nabór uczestników do kolejnej edycji Programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, że w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje kolejną edycję "Programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie".
Czytaj całość

Ogłoszenie o wynikach naboru kandydatów do prowadzenia zajęć korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

piątek, 26 sie 2016 08:08
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, iż w wyniku ogłoszonego naboru do prowadzenia zajęć korekcyjno - edukacyjnych została wybrana Pani Urszula Zdzisława Mierzejewska Uzasadnienie: W wyniku ogłoszenia o naborze do prowadzenia ww programu, aplikacje złożyła jedna kandydatka: Pani Urszula Zdzisława Mierzejewska. Złożona aplikacja spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.
Czytaj całość

Ogłoszenie na prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

wtorek, 19 lip 2016 13:31
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów do prowadzenia zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie spełniających następujące wymagania:1.Wykształcenie zgodne z § 9 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 50 poz. 259) w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, tj.: 1) ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji; 2) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; 3) mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 2. Udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz grupowej w pracy z sprawcami przemocy według modelu Duluth. 3. Oświadczenie, iż kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz korzysta w pełni z praw publicznych. 4. CV wraz z dokumentami poświadczającymi kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz w terminie od dnia 27.07.2016 r. do dnia 09.08.2016 r. do godziny 15.00. 5. W składanych dokumentach należy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1182 ze zm.)”. Złożone dokumenty nie będą odsyłane i będą przechowywane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z osobami wybranymi po weryfikacji złożonych dokumentów. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie Termin realizacji: październik-grudzień 2016 r. Osoba do kontaktu: Pani Grażyna Malujda – aspirant pracy socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, tel. 87 424 11 38
Czytaj całość

Zaproszenie do składania ofert.

środa, 30 mar 2016 11:18
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu zaprasza do złożenia ofert na dostawę kserokopiarki wraz z dostarczeniem do siedziby zamawiającego, przeszkoleniem z obsługi urządzenia oraz dodatkowego kompletu tonerów.
Czytaj całość

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2016 roku

środa, 2 mar 2016 10:28
Foto: Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2016 roku
Realizacja „pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku będzie dotyczyć następujących obszarów: W ramach Modułu I: 1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, 2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, 4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, 7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), 8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego), Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy W ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu). Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w niżej podanych terminach: MODUŁ I – 21 marca 2016 r. – 30 sierpnia 2016 r. MODUŁ II – 21 marca 2016 r. - 15 kwietnia 2016 r. (rok akademicki 2015/2016, semestr „letni”)
Czytaj całość

Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

poniedziałek, 23 lis 2015 08:02
Foto: Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!
Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online. Nowy Moduł Obsługi Partnera w ramach programu Karta Dużej Rodziny dostępny na stronach rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl ułatwia przystąpienie do programu. Jak się zgłosić? To proste: wystarczy wypełnić e-deklarację, poprzez wskazanie m.in. jakie zniżki chce się zaoferować. Po uzgodnieniu warunków współpracy Minister Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku podmiotów działających lokalnie) podpisze z firmą lub instytucją umowę. Nowy moduł ułatwi potencjalnym partnerom dołączenie do programu, przyspieszy cały proces, a także usprawni pracę jednostek odpowiedzialnych za zawieranie umów z nowymi partnerami. Status partnera programu to szereg korzyści, takich jak wzrost rozpoznawalności czy też pozyskanie grupy lojalnych klientów. Swoją Kartę odebrało już ponad 1,3 mln osób, a prawie 1,5 mln złożyło wnioski o jej wydanie. W sumie w Polsce jest 3,4 osób w rodzinach wielodzietnych. Dodatkowo partnerzy mogą posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach informacyjnych i promocyjnych. Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny systematycznie rośnie. W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ok. 10,5 tys. miejsc w całej Polsce. Do programu dołączyli już m.in. sieć PLAY, T-Mobile, księgarnie Świat Książki i Bonito, Centrum Nauki Kopernik, PKP Intercity, Stadion Narodowy i Kopalnia Soli w Wieliczce. Członkowie rodzin wielodzietnych mogą także skorzystać ze zniżek w sklepach sieci Carrefour, Simply Market, Alma oraz Piotr i Paweł, a także na stacjach paliw LOTOS i ORLEN. Nie trzeba być dużą firmą by do nas dołączyć – do partnerów Karty Dużej Rodziny należą także m.in. PKS Piła, Muzeum Dobranocek i przedszkole niepubliczne „Krasnal” w Olsztynie. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Deklarację można złożyć tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr Zapraszamy także do zapoznania się z szczegółami na temat KDR znajdującymi się w poniższym załączniku:
Czytaj całość

SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA

czwartek, 24 wrz 2015 13:00
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu funkcjonuje Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, w której mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać z bezpłatnej pomocy: • prawnika • psychologa • mediatora rodzinnego.
Czytaj całość

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD - 2015"

czwartek, 5 mar 2015 13:08
Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 r. jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 87 424 11 39 Osoba do kontaktu - Pani Anna Augustynowicz.
Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Psychologa

środa, 31 gru 2014 11:11
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów na stanowisko psycholog do realizacji działań przewidzianych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie w 2014 r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

poniedziałek, 8 wrz 2014 08:15
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu ul. Piaskowa 2 12-200 Pisz tel. (87)424 11 38, fax(87) 424 11 39, adres e-mail: pcpr@ powiat.pisz.pl 1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 579 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu ze względu na wartość zamówienia oszacowanego poniżej 30.000 euro.
Czytaj całość

Tydzień z Internetem 2014

środa, 2 kwi 2014 11:12
Foto: Tydzień z Internetem 2014
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu przyłączyło się do ogólnoeuropejskiej akcji koordynowanej przez organizację pozarządową Telecentre Europe, wspierana przez Neelie Kroes, Wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej i Komisarz Unii ds. Agendy Cyfrowe pt. „Tydzień z Internetem”.
Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze

wtorek, 4 mar 2014 14:56
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu Priorytet VII promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – poszukuje specjalisty do spraw zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn. „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim”
Czytaj całość

REALIZACJA PROGRAMU PFRON PN. AKTYWNY SAMORZĄD - 2014 r.

wtorek, 4 mar 2014 11:05
Foto: REALIZACJA PROGRAMU PFRON PN. AKTYWNY SAMORZĄD - 2014 r.
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. - PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu informuje, iż od dnia 05.03.2014 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program „Aktywny samorząd” obejmuje dofinansowania w następującym zakresie:
Czytaj całość

Program „Aktywny samorząd”-wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych studentów

poniedziałek, 9 paź 2017 09:42
Foto: Program „Aktywny samorząd”-wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych studentów
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu realizujące pilotażowy program „Aktywny samorząd” przypomina, iż 10 października 2017r. mija termin składania wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dotyczy roku akademickiego 2017/2018). Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dotyczy dofinansowania kosztów edukacji: • w szkole policealnej, • w kolegium, • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi. Adresat programu są osoby pobierające wykształcenie na poziomie wyższym, które: a. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym lub umiarkowanym, b. pobierają naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium, otwarli przewód doktorski poza studiami doktoranckimi. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2 , tel: 087 424 11 38.
Czytaj całość

Zapraszamy do udziału w Programie korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

czwartek, 14 wrz 2017 11:17
Foto: Zapraszamy do udziału w Programie korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Pierwsze spotkanie w PCPR w Piszu -23 września 2017r. godz.11.00 Celem programu jest: *zmiana niepożądanych zachowań wobec osób bliskich w zachowania oparte na szacunku i zaufaniu *podniesienie wiedzy i świadomości osób na temat zjawiska przemocy w rodzinie i mechanizmów jego powstania *rozwijanie umiejętności samokontroli u osób stosujących przemoc *kształtowanie prawidłowych umiejętności i wzorców w zakresie wychowywania dzieci i relacji z partnerem. Przyjdź,zadzwoń, napisz. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu ul.Piaskowa 2, 12-200 Pisz Tel: 087 424 11 38, 087 424 11 39. e-mail: pcpr@powiat.pisz.pl
Czytaj całość

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PISZU

środa, 30 gru 2015 13:11
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego została wybrana Pani Katarzyna Modzelewska, zam. Kożuchy. Osoba ta spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na danym stanowisku.
Czytaj całość

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W PISZU

środa, 30 gru 2015 13:04
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pisz informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego została wybrana Pani Katarzyna Modzelewska, zam. Kożuchy. Osoba ta spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wykazała się znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu Magdalena Kleczkowska
Czytaj całość

• Środowiskowy Dom Samopomocy w Ukcie Parafii Ewangelicko – Agsburskiej w Mikołajkach

czwartek, 29 mar 2012 09:20
Dom samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi. Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Czytaj całość

RODZINY ZASTĘPCZE

wtorek, 31 maj 2011 09:32
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu POSZUKUJE KANDYDATÓW NA NIESPOKREWNIONE RODZINY ZASTĘPCZE ORAZ ZAWODOWE NIESPOKREWNIONE Z DZIECKIEM RODZINY ZASTĘPCZE O CHARAKTERZE POGOTOWIA RODZINNEGO
Czytaj całość

PODARUJ IM DOM

piątek, 28 sie 2009 14:11
plakat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu od czerwca do grudnia 2009 r. prowadzi na terenie Powiatu Piskiego kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze pn. "PODARUJ IM DOM"
Czytaj całość