BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6845.1.2.2018 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia

Nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona działką nr 539/4 o powierzchni 1,9303 ha, położona w mieście Pisz, obręb Pisz 2 przy ul. Gdańskiej, przeznaczona do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy na okres 10 lat.

STAROSTA PISKI

 

Pisz, dnia 01.03.2018 r.

Wykaz GN.6845.1.2.2018

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowego dzierżawcy

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami).

 

1.    Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków

Nieruchomość zabudowana, oznaczona działką nr 539/4 o powierzchni 1,9303 ha, położona w mieście Pisz, obrębie ewidencyjnym Pisz 2, przy ul. Gdańskiej, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr OL1P/00032476/4. Nieruchomość w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Pisz oznaczona jest użytkiem „Ba” – tereny przemysłowe.

2.    Stan własności

Własność Skarbu Państwa

3.    Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w mieście Pisz obręb Pisz 2, przy ul. Gdańskiej, zabudowana budynkami: budynkiem głównym, w skład którego wchodzą: halą obsługi napraw o powierzchni 364,30 m2 wraz z kotłownią i garażami o powierzchni 145,50 m2, budynkiem socjalno-usługowym o powierzchni 510,20 m2, portiernią, stacją paliw, wiatą na samochody, zasiekami.

4.    Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz działka nr 539/4 o pow. 1,9303 ha, oznaczona jest symbolem A8PSB – zakład Produkcji Drzewnej „ HOLZWERK” w ramach docelowej funkcji możliwe lokowanie wszelkiej działalności ze strefą uciążliwości w granicach terenu.

5.    Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość jest przeznaczona do wydzierżawienie pod działalność gospodarczą, na okres 10 lat.

6.    Wysokość stawki czynszu najmu

Stawka czynszu dzierżawnego 2598,28 zł brutto w tym podatek VAT 23%

7.    Termin wnoszenia opłat

Miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia podpisania umowy dzierżawy do końca jej trwania na rachunek Starostwa Powiatowego w Piszu, prowadzony przez Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003

8.    Zasada aktualizacji opłat czynszu

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

 

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 55 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 lutego 2018 r. oraz Zarządzeniem Starosty Piskiego nr 4/2018 z dnia 28.02.2018 r. została przeznaczona do wydzierżawienia na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym.
  2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
  3. Oddanie w dzierżawę nastąpi na podstawie umowy zawartej między Skarbem Państwa, a dotychczasowym dzierżawcą.
  4. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 05.03.2018 r. do dnia  26.03.2018 r.

 

 

STAROSTA

Powiatu Pisz

mgr Andrzej Nowicki

Data powstania: czwartek, 1 mar 2018 10:50
Data opublikowania: poniedziałek, 5 mar 2018 07:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 mar 2018 10:35
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 558 razy