BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6840.2.4.2016

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ DLA NAJEMCY

Pisz, 25.05.2017 r.

 

 

Wykaz GN.6840.2.4.2016

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

I.

 

położenie nieruchomości

- Miasto Ruciane-Nida, ul. Polna 2A

Oznaczenie wg ewidencji gruntów

- „B” – tereny mieszkaniowe

numer działki

- 227/3

numer księgi wieczystej

- KW nr OL1P/00027278/8

powierzchnia nieruchomości

- 0,1544 ha

opis nieruchomości

- Lokal mieszkalny oznaczony numerem 11, składający się z 2 (dwóch) pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC o powierzchni użytkowej 40,63 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni użytkowej 4,19 m2, usytuowany na III piętrze w budynku wielorodzinnym o łącznej powierzchni użytkowej 879,53 m2. Do lokalu przynależy udział w nieruchomości wspólnej i w prawie własności działki nr 227/3, który wynosi 4063/87953 części

 

cena nieruchomości

- 76.547,00 zł

 

 1. Nieruchomości objęta wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą Nr XXV/108/2000 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 października 2000 r., w sprawie sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie powiatu Pisz została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej – zgodnie z Uchwałą Nr 115/2/2001 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własność powiatu piskiego, zmieniona Uchwałą Nr 28/85/2013 z dnia 07.05.2013 r., Uchwałą Nr 41/89/2013 z dnia 02.07.2013 r., Uchwałą Nr 86/103/2013 z dnia 10.12.2013 r. oraz Uchwałą Nr 22/85/2017 z dnia 24.04.2017 r.
 5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego
  w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 6. Zbywana nieruchomość jest położone na obszarze, dla którego nie istnieje aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 7. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 10.07.2017 r.
 8. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.
 9. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 29.05.2017 r. do dnia 17.06.2017 r.

 

 

 

Data powstania: piątek, 26 maj 2017 11:07
Data opublikowania: poniedziałek, 29 maj 2017 08:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 lip 2017 07:32
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 710 razy