BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja GN.6853.1.5.2016

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości - z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

    Pisz dnia 23.11.2016 r.

GN. 6853.1.5.2016  

 

DECYZJA

Na podstawie art. 124 a w związku z art. 124 ust 2, 4, 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), art. 108 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Mirosława Rutkowskiego – Biuro Projektów Elektrycznych „EL-PRIMA” Mirosław Rutkowski, 16-400 Suwałki, ul. Utrata 2C/28, działającego w imieniu spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

orzekam

1. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Strzelniki, gm. Orzysz, oznaczonej numerem geodezyjnym 14 o powierzchni 0,9000 ha, stanowiącą własność Państwa Jarosława i Marioli Kozłowskich, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OL1P/00025656/8, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na wykonanie inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN15 kV w celu zapewnienia zasilenia w energię elektryczną odbiorców.

2. Zezwolić zająć przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 14 o powierzchni 175 m2, stanowiącej własność Państwa Jarosława i Marioli Kozłowskich, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OL1P/00025656/8. Powierzchnia zajęcia działki przez urządzenie przesyłowe po zakończeniu prac wynosić będzie 3,6 m2, zaś powierzchnia gruntu niezbędna dla wykonania prac to 175 m2, czas realizacji prac nie może przekroczyć 14 dni licząc od dnia zajęcia nieruchomości.

3. Zobowiązać PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN15 kV w celu zapewnienia zasilenia w energię elektryczną odbiorców, a jeżeli byłoby to niemożliwe bądź powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.

  1. Ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

UZASADNIENIE

Mirosława Rutkowskiego – Biuro Projektów Elektrycznych „EL-PRIMA” Mirosław Rutkowski, 16-400 Suwałki, ul. Utrata 2C/28, działającego w imieniu spółki PGE Dystrybucja S.A.  z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin wystąpił z wnioskiem w dniu 16.08.2016 r. o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 14 o powierzchni 0,9000 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzelniki gm. Orzysz, stanowiącEJ własność Państwa Jarosława i Marioli Kozłowskich, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OL1P/00025656/8, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie zezwolenia na przeprowadzenie inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii napowietrznej średniego napięcia SN15 kV w celu zapewnienia zasilenia w energię elektryczną odbiorców po jej wybudowaniu, powierzchnia zajęcia działki po zakończeniu prac wynosić będzie 3,6 m2, zaś powierzchnia gruntu niezbędna dla wykonania prac to 175 m2, zgodnie z decyzją Burmistrza Orzysz nr 6/16 z dnia 16.06.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rozpatrując powyższy wniosek ustalono co następuje:

Właścicielami nieruchomości, położonej w obrębie Strzelniki gmina Orzysz oznaczonej numerem geodezyjnym 14 o powierzchni 0,9000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OL1P/00025656/8, są Państwo Jarosław i Mariola Kozłowska. Jak wynika z dokumentów dostarczonych przy wniosku Pani Mariola Kozłowska zmarła w 2006 roku i do dnia dzisiejszego jej następcy prawni nie wskazali swoich praw do przedmiotowej nieruchomości. Powoduje to brak możliwości przeprowadzenia negocjacji ze wszystkimi współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości, a co za tym idzie brak jest możliwości pozyskania zgody na przeprowadzenie inwestycji liniowej.

Stosownie do przepisu art. 113 ust 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami „Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób.

W związku z powyższym Starosta Piski podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postepowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Strzelnikach, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem geodezyjnym 14 o powierzchni 0,9000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW OL1P/00025656/8, której stan prawny jest nieuregulowany, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości do zgłoszenia swoich praw w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu ogólnopolskim – na łamach gazety „RZECZPOSPOLITA” w dniu 29 sierpnia 2016 r. na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Piszu a także w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Orzysz oraz tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Strzelniki w dniach 26.08.2016 -31.10.2016 r. W wyznaczonym dwumiesięcznym terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

 

Wniosek Mirosława Rutkowskiego – Biuro Projektów Elektrycznych „EL-PRIMA” Mirosław Rutkowski, 16-400 Suwałki, ul. Utrata 2C/28, działającego w imieniu spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin jest zasadny z treścią art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W tych okolicznościach konieczne stało się wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości. Odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone właścicielowi nieruchomości zostanie określone w odrębnej decyzji po zakończeniu prac.

Mirosław Rutkowski – Biuro Projektów Elektrycznych „EL-PRIMA” Mirosław Rutkowski, 16-400 Suwałki, ul. Utrata 2C/28, działający w imieniu spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin wniósł jednocześnie o wydanie decyzji w trybie art. 124 ust. 1 a ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. o wydanie decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości gdzie decyzji tej jednocześnie nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Decyzję w trybie art. 124 ust. 1a wydaje się po wydaniu decyzji wydanej w trybie art. 124 ust.1 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, o ile wystąpią przesłanki wynikające z art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 poz. 23 z póź. zm.) tj. zdaniem organu wydającego decyzję brak jest przesłanek do nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Wobec powyższego zgodnie z art. 114 ust .4, w związku z art. 115 ust. 1 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania, zgodnie z art. 49 K.p.p. zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu i Urzędu Miejskiego Gminy Orzysz oraz tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Strzelniki w dniach 04.11.2016 - 18.11.2016 r. oraz wysłane do stron postępowania. W określonym w zawiadomieniu terminie nie wpłynęło żadne zastrzeżenie do tut. Starostwa.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak na wstępie.

Od decyzji powyższej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za pośrednictwem Starosty Piskiego.

 

                                                                                                                                                                                                  Z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                                mgr Tomasz Borucki

                                                                                                                                                                                                 Naczelnik Wydziału

                                                                                                                                                                                          Gospodarki Nieruchomościami

Otrzymują:

  1. Mirosław Rutkowski pełnomocnik

       PGE Dystrybucja S.A

  1. Jarosław Kozłowski
  2. Urząd Miejski w Orzyszu

(Celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni począwszy od dnia doręczenia decyzji.)

  1. Sołtys wsi Strzelniki

(Celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni począwszy od dnia doręczenia decyzji)

  1. a/a

 

Do wiadomości :

  1. Sąd Rejonowy w Piszu

          Wydział Ksiąg Wieczystych

           - KW OL1P/00025656/8

 

 

 

Data powstania: piątek, 25 lis 2016 11:12
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2016 11:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 gru 2016 08:12
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 728 razy