BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6840.2.2.2015

Sprzedaż nieruchomości (terenu niezabudowanego), położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 2 w trybie bezprzetargowym

Pisz, 03.06.2016 r.

Wykaz GN.6840.2.2.2015

 

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

 

położenie nieruchomości

-     miasto Pisz, obręb Pisz 2, ul. Gizewiusza

 

numer działki

-     355/16

 

numer księgi wieczystej działki

– KW nr OL1P/00042136/2

 

powierzchnia działki

-     384 m2 (0,0384 ha)

 

opis nieruchomości

-     teren niezabudowany, położony w mieście Pisz, obręb Pisz 2 przy ul. Gizewiusza. Oznaczenie użytku działki według ewidencji gruntów i budynków stanowi: „Bi – inne tereny zabudowane

cena nieruchomości

-     23.314,00 zł

 

 1. Nieruchomość objęta wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/53/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 25 czerwca 2015 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz przy ul. Gustawa Gizewiusza, została przeznczona do sprzedaży.
 2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej – zgodnie z Uchwałą Nr 44/50/2016 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2016 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 2 przy ul. Gizewiusza.
 3. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 5. Nieruchomość objęta wykazem położona jest na obszarze gdzie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz teren oznaczony jest jako A.21.UO – Zespól Szkół Zawodowych, stacja obsługi ZSZ, internat. Na przedmiotową nieruchomość nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy.
 6. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolnione jest od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)
 7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego
  w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 8. Zbywana nieruchomość jest położone na obszarze, dla którego nie istnieje aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 9. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 18.07.2016 r.
 10. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.
 11. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 06.06.2016 r. do dnia 27.06.2016 r.
Data powstania: poniedziałek, 6 cze 2016 10:02
Data opublikowania: poniedziałek, 6 cze 2016 10:11
Data przejścia do archiwum: środa, 13 lip 2016 07:33
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 825 razy