BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6840.2.1.2014

Sprzedaż nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w gruncie stanowiącej własność Powiatu Piskiego dla najemcy

Pisz, 11.05.2016 r.

Wykaz GN.6840.2.1.2014

 

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

położenie nieruchomości

-     miasto Ruciane-Nida, ul. Nadbrzeżna 1a/1

numer działki

-     128/4

numer księgi wieczystej działki

– KW nr OL1P/00015867/7

numer księgi wieczystej lokalu

– KW nr OL1P/00040987/8

powierzchnia działki

-     0,0422 ha

opis nieruchomości

-     Lokal mieszkalny oznaczony numerem 1 o powierzchni użytkowej 55,45 m2 składający się z 2 (dwóch) pokoi, kuchni, spiżarni, łazienki z wc oraz przynależnych do niego pomieszczeń (składu opału i kotłowi) o powierzchni 16,32 m2. Lokal usytuowany jest na parterze w budynku mieszkalno-użytkowym nr 1a. Do lokalu przynależy udział wynoszący 7177/30775 części w nieruchomości wspólnej budynku i w prawie własności działki nr 128/4. Oznaczenie użytku działki według ewidencji gruntów i budynków - „Bi – inne tereny zabudowane.

cena nieruchomości

 -     96 096,00 zł w tym wartość udziału (7177/30775 części) w prawie własności gruntu 7.301,00 zł

 

 1. Nieruchomość objęta wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą Nr XV/103/16 Rady Powiatu w Piszu z dnia 25 lutego 2016 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w mieście Ruciane-Nida przy ul. Nadbrzeżnej 1a została przeznczona do sprzedaży.
 2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej – zgodnie z Uchwałą Nr 43/50/16 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 28.04.2016 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w mieście Ruciane-Nida przy ul. Nadbrzeżnej 1a jej najemcy.
 5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego
  w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 6. Zbywana nieruchomość jest położone na obszarze, dla którego nie istnieje aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 7. Sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
 8. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości  w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 22.06.2016 r.
 9. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.
 10. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  11.05.2016 r. do dni 01.06.2016 r.

 

Data powstania: wtorek, 10 maj 2016 13:33
Data opublikowania: wtorek, 10 maj 2016 13:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 cze 2016 11:20
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 713 razy