BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu na realizację wypłat świadczeń pieniężnych

Dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w PUP w Piszu
Nowa strona 1

Pisz, dnia 2004-07-27

 

 

O g ł o s z e n i e

 

  Powiatowy Urząd Pracy w Piszu ul. Zagłoby 2 ogłasza przetarg

  nieograniczony na realizację wypłat świadczeń pieniężnych dla     

  bezrobotnych i innych uprawnionych osób zarejestrowanych w PUP w    

  Piszu

 

   Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Piszu ul. Zagłoby 2

 

   1. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ,      

   2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami  można odebrać

       osobiście w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu ul. Zagłoby 2 pok. Nr 10 w godz.

        8 00 do 15 00   lub zostanie przesłana pocztą, na pisemny wniosek Wykonawcy.

       Nie pobieramy opłaty za udostępnienie SIWZ.

   3. Kategoria według Słownika Zamówień (CPV) : 66000000-0

   4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych,

   5. Nie dopuszcza się realizacji zamówienia przez podwykonawców,

   6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych,

   7. Nie przewiduje się zamówień uzupełniających,

   8. Termin wykonania zamówienia : od 01 września 2004r  do 31 sierpnia 2007r,

   9. Kryteria wyboru ofert:

      Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował kryteriami zawartymi w SIWZ :

       wysokość prowizji od wypłaconych kwot.

 10.W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24

       ust.1 i 2  stawy Prawo Zamówień Publicznych  dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U.  2004r

       Nr 19, poz. 177) którzy spełniają wymogi art.22 ust. 1 cyt. Ustawy oraz warunki

       określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  11. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium,

  12. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie ( pok. Nr 14 )   

        Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu  ul. Zagłoby 2 od poniedziałku do piątku

        w godz. 8 00 do 15 00,

  13.Termin składania ofert upływa w dniu 11.08.2004 do godz. 11 00

  14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2004r o godz. 11 05 w Powiatowym Urzędzie Pracy  

       w  Piszu ul. Zagłoby 2 pok. Nr 18.

  15.Termin związania z ofertą  14 dni .

       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .  

Data powstania: wtorek, 27 lip 2004 11:49
Data opublikowania: wtorek, 27 lip 2004 11:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 sie 2004 10:18
Opublikował(a): Rafał Wierzbicki
Zaakceptował(a): Rafał Wierzbicki
Artykuł był czytany: 1654 razy