BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Piskiego

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

       Pisz, 12 października 2011 r.

OBWIESZCZENIE

STAROSTY  PISKIEGO

 

o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwolenie na

realizację inwestycji drogowej

Znak sprawy : WZB.6740.I.1.2011

 

   Zgodnie  z art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194 ze zm.)oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000r. Nr 98,poz.1071 z późn.zm.)-zawiadamia się – że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu z dnia 19 września 2011 r.- zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1646N na odcinku Końcewo-Głodowo od km 10+215 do km 11+952 położonej w obrębie Końcewo gm. Ruciane Nida.

          Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

           Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się, a także sformułować uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w  Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu ul. Warszawska 1 pokój 16 w godzinach od 730‑1530

 

      Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości:

  • Nieruchomości przed podziałem dz. nr dz. 89/6, 550/2, 550/3, 550/4, 551, 553, 65/1, 65/2, 67/1, 68/1, 126/5, 128, 129, 130/2, 137/3, 141, 126/6, 11/2, 15/4, 8/5 obręb Końcewo gm. Ruciane Nida oraz na dz. nr 2/1 obręb Niedźwiedzi Róg gm. Ruciane Nida
  • Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału:

Dz. nr 8/6, 11/5, 15/6, 65/4, 65/6, 67/3, 68/3, 89/6, 126/11, 126/13, 128/1, 129/1, 130/3, 137/4, 141/1, 550/1, 550/2, 550/3, 550/4, 551 obręb Końcewo oraz na dz. 2/4 obręb Niedźwiedzi Róg gm. Ruciane Nida

 

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. STAROSTY

/-/ mgr inż. Beata Dębińska

Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa

Data powstania: środa, 19 paź 2011 08:20
Data opublikowania: środa, 19 paź 2011 08:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 lis 2011 12:01
Opublikował(a): Beata Dębińska
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 917 razy