BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze

na samodzielne stanowisko pracy do spraw pozyskiwania środków unijnych w Starostwie Powiatowym w Piszu
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE

O NABORZE  NA  STANOWISKO  URZĘDNICZE

W  STAROSTWIE  POWIATOWYM

W  PISZU

ADRES: Starostwo Powiatowe ,12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

 

Starosta Piski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH .

 

 

I. Miejsce wykonywania pracy – Starostwo Powiatowe w Piszu , Plac Daszyńskiego 7.

 

II. Wymagania niezbędne:

         Kandydatem może być osoba, która:

a.      jest obywatelem polskim,

b.      ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

c.      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

d.      nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

e.      cieszy się nieposzlakowaną opinią,

f.        posiada wykształcenie wyższe,

g.      posiada co najmniej 3 - letni staż pracy.

 

 

III. Wymagania  dodatkowe:

a)      doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych,

b)      dobra znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów z zakresu funduszy unijnych.

c)      praktyczna znajomość programów komputerowych (Excel, Word),

 

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.      przygotowywanie propozycji dotyczących zadań powiatu kwalifikujących się do wsparcia w ramach funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych środków pomocowych;

2.      pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację zadań powiatu;

3.      prowadzenie spraw związanych ze środkami finansowymi pozabudżetowymi w celu realizacji inwestycji zgodnie z zawartymi umowami aż do ich rozliczenia;

4.      monitorowanie i ocena realizowanych projektów finansowanych z funduszy pozabudżetowych;

5.      tworzenie dokumentacji i projektów [programów] pozwalających na pozyskiwanie funduszy pomocowych krajowych i unijnych;

6.      współpraca z naczelnikami wydziałów oraz z jednostkami powiatu w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych.

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)      list motywacyjny,

b)      curriculum vitae,

c)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d)      kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)        inne dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie,

g)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska,

h)      oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

i)        oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

j)        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

k)      opis realizowanych projektów z udziałem środków zewnętrznych.

 

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – Samodzielne  stanowisko ds. pozyskiwania środków unijnych” w terminie do 28.06.2007r. do godz. 1500 na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, Pl. Daszyńskiego 7 , pokój nr 17.

Dokumenty te nadane mogą być przesyłką listową (poleconą) na adres Starostwa, nadaną nie później niż w ostatnim dniu wyznaczonym na składanie dokumentów.

Dokumenty nadane później nie będą rozpatrywane.

 

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu: www.bip.powiat.pisz.pl oraz  na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym.

         

 

 

STAROSTA PISKI

 

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

 

 

Pisz, dnia 14 czerwca 2007r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 14 cze 2007 14:27
Data opublikowania: czwartek, 14 cze 2007 14:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lip 2007 07:21
Opublikował(a): Monika Mentel
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 1637 razy