BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro

OSW/3/2006
Łupki, 2006-10-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup komputerów stacjonarnych
z systemem operacyjnym MS Windows XP Professional PL PL oraz zakup notebook’a z systemem operacyjnym MS Windows XP Home Edition PL na potrzeby Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łupkach.
Nr sprawy: OSW/3/2006

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Pzp
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach
Łupki 15
12-200 Pisz
osw-lupki@powiat.pisz.pl
8:00 - 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej www.bip.powiat.pisz.pl i w siedzibie Zamawiającego: Łupki 15, 12-200 Pisz (sekretariat).

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

30231100-8 Komputery
30241500-5 Oprogramowanie systemowe
30213100-6 Notebooki5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 30.11.2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie przyjętych kryteriów
Sposób oceny ofert:


najniższa cena ofertowa
cena oferty badanej X 100 pkt.

9) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Cena za wykonanie zamówienia 100%

10) Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego:
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach
Łupki 15
12-200 Pisz
Pokój nr 5

do dnia 2006-11-07 do godz. 13:00

12) Miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie zamawiającego
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łupkach
Łupki 15
12-200 Pisz
Pokój nr 5

dnia 2006-11-07 o godz. 13:10.


13) Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-12-06
14) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów

16) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej


UWAGA!!! w dniu 30.10.2006r. dokonano zmian w SIWZ____________________________________
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Ewa Ryzińska
Katarzyna Bębnowicz
Pliki do pobrania:

  • SIWZ Data dodania: 30 paź 2006 23:02
Data powstania: poniedziałek, 23 paź 2006 18:53
Data opublikowania: poniedziałek, 23 paź 2006 19:17
Data edycji: poniedziałek, 30 paź 2006 22:02
Opublikował(a): Ewa Ryzińska
Zaakceptował(a): Ewa Ryzińska
Artykuł był czytany: 37365 razy
Ilość edycji: 2