BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 16
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę.(druki w zakładce Karty usług strona www.powiat.pisz.pl)
2. Załączniki:
- oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę,
- oświadczenie podmiotu występującego w miejsce dotychczasowego inwestora, że przejmuje wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę,
- oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk B-3),
- kserokopia pozwolenia na budowę,
- dziennik budowlany (do wglądu) po upływie 3 lat od momentu otrzymania pozwolenia.

Gdzie odebrać formularze:

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1 pok. 16
12-200 Pisz

Opłaty:

- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu, kopii - 17zł ( z chwilą złożenia dokumentu)
- od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby - 90 zł
Zwolnione z opłaty skarbowej są pozwolenia w sprawach mieszkaniowych, budowy obiektów przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Piszu lub na konto urzędu - Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Zgodne z art. 127a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się praw do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Opracował

Beata Dębińska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Beata Dębińska

Zatwierdził

Beata Dębińska

Data sporządzenia

piątek, 8 lut 2019 09:16

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 20 paź 2003 12:59
Data dodania: piątek, 8 lut 2019 09:16
Data upublicznienia: poniedziałek, 20 paź 2003 12:59
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1563 razy
Ilość edycji: 7