BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Odstępstwo od przepisow ustawy o transporcie kolejowym

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1, pok. 16
12-200 Pisz

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
Załączniki:
1.charakterystykę obiektu
2.projekt zagospodarowania działki lub terenu z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy ( z podaniem odległości od granic obszaru kolejowego i osi skrajnego toru);
3.szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
4.pozytywną opinia konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub usytuowanych w obszarze objętym ochroną konserwatorską;
5.pozytywna opinię innych organów – w zależności od potrzeb ( np. zarządcy infrastruktury kolejowej);
6.pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Gdzie odebrać formularze:

Starostwo Powiatowe
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
- w wydziale lub ze strony internetowej starostwa w zakładce karty usług

Opłaty:

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii -17zł (z chwilą złożenia dokumentu)
Opłatę skarbową należy uiścić:
W kasie Urzędu Miejskiego w Piszu lub na konto Urzędu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz
nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Termin – do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie nie służy zażalenie. Odwołać można się po wydaniu odmownej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Inne wskazówki, uwagi:

Zgodę na odstępstwo od przepisów można uzyskać tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zmianami)
Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (jednolity tekst. Dz. U. z 2017, poz. 2117 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 z późn. zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 1227 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Opracował

Beata Dębińska

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Beata Dębińska

Data sporządzenia

poniedziałek, 11 lut 2019 08:46

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 11 lut 2019 08:55
Data dodania: poniedziałek, 11 lut 2019 08:46
Data upublicznienia: poniedziałek, 11 lut 2019 08:55
Opublikował(a): Beata Dębińska
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 114 razy